Эр??л мэнд аюулг?й байдал

“Саусгоби” компанийн нэн чухал б?г??д ?нэ цэнэтэй х?р?нг? бол компанийн ажилтан албан хаагчид билээ. Ажилтнууд осол аваарт ?рт?х, бие физиологид нь гэмтэл учрах зэрэг нь Компанийн нэр х?нд болон санх??гийн амжилтанд с?р?г??р н?л??лд?г. Тиймээс “Саусгоби” компани нь аж ?йлдвэрийн шилдэг туршлагыг нэвтр??лж, эр??л мэнд, х?д?лм?рийн аюулг?й байдлын дээд зэргээр ханган ?йл ажиллагааныхаа б?хий л ?е шатанд осол аваарг?й байх зорилгыг хэрэгж??лэхийн т?л?? тэм??лдэг билээ.

Бид эр??л мэнд, х?д?лм?рийн аюулг?й байдлын талаарх бодлогын баримт бичиг зэрэг хамгийн тохиромжтой, олон улсад х?лээн з?вш??р?гдс?н менежментийн систем, т??нчлэн “Саусгоби” болон холбогдох гуравдагч этгээдийн аудитыг ягштал даган м?рд?ж, улмаар шаардлагатай хэмжээгээр тогтвортой х?гжил дэвшлийн зарчмыг дэмжин ажиллах болно. Т??нчлэн ажиллагсдыг аюулг?й орчинд ?р ашигтай ажиллуулахын т?л?? зохих эх ??свэрийг хангалттай хэмжээнд авч хэрэгж??лж, ?р ашигтай сургалтыг зохион байгуулна. Осол аваарг?й ажиллах нь компанитай холбоотой б?хий л ?йл ажиллагааг г?йцэтгэх явцад нэн тэрг??ний зорилт болохыг Саусгоби компанийн ажилтнууд болон гэрээт г?йцэтгэгч нар х?лээн з?вш??рд?г билээ. Зорилгоо б?рэн хэрэгж??лэх зорилгоор “Саусгоби” компанийн ажилтнууд болон гэрээт г?йцэтгэгч нар б?хий л болзошг?й осол аваараас урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэдгийг х?лээн з?вш??рч, улмаар ??рсдийн болон бусдын аюулг?й байдлын т?л??х ??рэг хариуцлагаа ухамсарлан цаг ?ргэлж компанийн ?мч х?р?нгийн б?рэн б?тэн байдлыг хамгаалах болно.“Саусгоби” компани нь дараах ??ргийг хэрэгж??лэхийг зорьдог. ??нд:

  • Ажлыг аюулг?й, ?р ашигтай, б?тээлтэй байдлаар т?л?вл?х
  • Б?х ажилтан, гэрээт г?йцэтгэгч нар эр??л мэнд, аюулг?й байдлын тал дээр ??рсдийн хариуцлагыг ухамсарладаг байх.
  • Шийдвэр гаргах б?рийд болзошг?й эрсдлийг ?нэлж, хянах
  • Компанийн дотоодод м?рд?гдд?г Эр??л мэнд, аюулг?й ажиллагааны б?хий л бодлого журам хийгээд х?чин т?г?лд?р ?йлчилж буй хууль тогтоомжийг ягштал баримтлах
  • “Саусгоби” компанийн болон гэрээт г?йцэтгэгч нарын менежер??д, удирдах албан тушаалтнууд аюулг?й байдлын тал дээр манлайлан ?лгэрлэх,
  • “Саусгоби” компанийн ажиллагсад болон гэрээт ажилтнууд эр??л мэнд х?д?лм?рийн аюулг?й байдалтай хамааралтай асуудлуудыг шийдвэрлэхэд оролцдог байх
  • Г?йцэтгэгчийг сонгох эцсийн сонгон шалгаруулалтыг явуулахдаа Эр??л мэнд, Аюулг?й байдлын х?т?лб?рийг нь харгалзах, компаниас тавигдаж буй ХААБЭА стандартад нийцэж байгаа эсэхийг харгалзан ?зэх
  • Мэдээлэгдсэн аливаа осол аваарын тохиолдлуудыг ахин давтагдахаас урьдчилан сэргийлж сайтар судлах гэх мэт.

Саусгоби компанийн б?х ажилтан албан хаагчид, м?н гэрээт г?йцэтгэгч нар нь энэх?? бодлогыг ойлгож т??ний дагуу ?йл ажиллагаагаа явуулах ??рэг х?лээдэг.