Байгаль орчин

“Саусгоби” компани нь уул уурхайн салбарын шилдэг б?г??д дэвшилтэт практикийг нэвтр??лж, х?рээлэн буй орчны менежментийг манлайлан хэрэгж??лэх замаар Монгол улсдаа тэрг??ний н??рс нийл??лэгч байгууллага болохыг зорьж байна. Компани нь уул уурхай болон хайгуулын б?хий л ?йл ажиллагааг байгаль орчинд ээлтэй байдлаар явуулж, Монгол улсын засгийн газраас баталсанчлан х?рээлэн буй орчныг н?х?н сэргээж анхдагч байдалд нь оруулахыг эрмэлздэг. Байгаль орчинд ээлтэй ?йл ажиллагаа явуулах нь бизнесийн шилдэг менежменттэй салшг?й холбоотой гэдэгт бид итгэдэг. Тогтвортой б?г??д зогсолтг?й х?гжин дэвжих зарчмыг дэмжих зорилгоор бид х?рээлэн буй орчны талаарх бодлогын баримт бичиг болон “Саусгоби” болон гуравдагч этгээдийн аудитын бодлогыг ягштал баримтлах замаар олон нийтэд х?лээн з?вш??р?гдс?н менежментийг хэрэгж??лэх болно.

Х?рээлэн буй орчинд ?з??лэх с?р?г н?л??г боломжит т?вшинд х?ртэл багасгасгах нь манай нэн тэрг??ний зорилт м?н гэдгийг “Саусгоби”-н б?х ажилтан албан хаагчид, гэрээт г?йцэтгэгч нар х?лээн з?вш??рч, ?йл ажиллагаандаа баримтлах ??рэгтэй байдаг.“Саусгоби сэндс” нь байгаль орчны асуудлаарх х?лээсэн ??ргээ дараах байдлаар хэрэгж??лдэг:

  • Х?чин т?г?лд?р ?йлчилж буй хууль тогтоомжийг баримтлан шаардлагатай ?ед эр??л, бохирдолг?й орчныг бий болгохын т?л?? шаардлагатай б?хий л арга хэмжээг авдаг;
  • Т?л?вл?г?? боловсруулах болон ?йл ажиллагааны тал дээр шийдвэр гаргахдаа х?рээлэн х?рээлэн буй орчны эрсдлийг ямагт тодорхойлж, ?нэлгээ хийдэг;
  • Хайгуул болон олборлолтын б?хий л ?е шатанд аливаа н?л??лл??с урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах зорилгоор х?рээлэн буй орчны эрсдэлтэй холбоотой менежментийн х?т?лб?р боловсруулан хэрэгж??лдэг;
  • Ажилтан албан хаагчид тус б?рийн х?лээсэн ??рэг хариуцлагад тохирох сургалт семинар явуулах, чадамжийг тодорхойлох замаар ажилтан болон гэрээт г?йцэтгэгч нарын оролцоог дэмждэг;
  • Бизнесийн ?йл явц хийгээд практикийг ?нэлэх, ?йл ажиллагаагаа явуулж буй орчныг хянах замаар ?йл ажиллагаандаа ?нэлэлт д?гнэлтийг тогтмол хийдэг;
  • ?р ашгийг дээшл??лж, хог хаягдлыг бууруулах, бохирдлоос урьдчилан сэргийлж, тогтвортой х?гжил дэвшилтэнд х?рэх зорилгоор Х?рээлэн буй орчны менежментийн систем болон ?йл ажиллагааны горимыг тогтмол эргэн хянаж, шаардлагатай сайжруулалтыг хийдэг.