Компанийн нийгмийн хариуцлага

Саусгоби Ресорсиз компани нь Монгол дахь х?р?нг? оруулалт, хайгуул, олборлолт болон боловсруулалтын ?йл ажиллагаанд т?дийг?й т?слийн хэрэгжилтийн б?хий л ?е шатанд Компанийн Нийгмийн Хариуцлагыг (КНХ) манлайлан хэрэгж??лэгч болохыг зорьдог. Энэх?? бодлого нь Саусгоби компанийн б?хий л ажилтнууд, ТУЗ-ын гиш??д болон г?йцэтгэгч нарт нэгэн адил зориулагдсан б?г??д нийгмийн хариуцлагын тал дээр т?нш??дийнхээ ?мн? х?лээсэн бидний зорилт, ?нэ цэнийг илэрхийлдэг билээ.

“Саусгоби” компанийн хувьд Компанийн Нийгмийн Хариуцлага гэдэг нь ёс з?йтэй ?йл ажиллагаа явуулахын т?л?? тууштай з?тгэж, тогтвортой х?гжилд хувь нэмэр оруулан улмаар манай ажиллагсад, тэдгээрийн гэр б?л, манай компанийн ?йл ажиллагаагаа явуулж буй орон нутгийн иргэд болон Монголын нийгмийн амьдралын т?вшин, чанар чансааг сайжруулахад чиглэгдсэн бодлого билээ. Нийгэмд тулгамдаж буй асуудал болон олон нийтийн х?сэл эрмэлзлийг ойлгон мэдэрч, тэдгээрт тохирох хариу арга хэмжээ авснаар манай бизнесийн ?йл ажиллагааны н?л??л?лд ?рт?ж буй иргэдийн амьдралын т?вшинг сайжруулахын зэрэгцээ эерэг ?в уламжлалыг бий болгохын т?л?? бид хамран ажилладаг.

Бид нийгэм болон х?м??сийн ахуй амьдралд н?л??лж байдаг байгалийн н??ц, эд баялагт с?р?г??р н?л??л?х ?йл ажиллагаа явуулахаас зайлсхийдэг б?г??д х?ний эрхийг олон улсад х?лээн з?вш??р?гдс?н хэм хэмжээний дагуу дээдэлдэг.

Саусгоби нь д?рэм журмыг дээд зэргээр баримтлагч б?г??д х?чин т?г?лд?р хууль журмын х?рээнд ?йл ажиллагаагаа явуулж, ?ндэсний болон орон нутагт ?йлчилж буй журам д?рмийн шаардлагуудыг давуулан биел??лж, ?йл ажиллагаандаа урт хугацааны стратегийг боловсруулан хэрэгж??лдэг. Энэх?? бат бэх стратегийн боловсруулахдаа бид Монгол улсын нийгэм болон ажиллах х?чинд нэн т?р??нд сонгогдох шилэгдэх ажил олгогч байхыг эрмэлздэг тул орон нутгийн иргэд болон оролцогч талуудыг ?йл ажиллагаандаа ?рг?н??р татан оролцуулах боломжийг эрэлхийлдэг билээ.

Бид ?йл ажиллагаандаа баримтлах хандлагынхаа дагуу цаашид ч тасралтг?й х?гжин дэвжиж, он цагийн уртад бий болох аливаа шинэ асуудалд анхааралтай хандан хариу арга хэмжээ авахын т?л?? ажиллана.

Бид компанийн нийгмийн хариуцлагын зорилтын х?рээнд нь ажилтнууд, хувьцаа эзэмшигч, засгийн газар болон олон нийтэд тодорхой давтамжтайгаар ил тод мэдээлэл х?ргэх шаардлагатай болдог. “Саусгоби” нь олон нийт, оролцогч талууд болон засгийн газартай хамтрах хамтын ажиллагааны ?нэ цэнийг дээд зэргээр ухамсарлан х?лээн з?вш??рд?г билээ. Манай компанийн ашигт ажиллагаа, ?р ашигт дээрх хамтын ажиллагааны бат б?х байдал н?л??лд?г тул бид нийгэмд х?р?нг? оруулалт хийх замаар Монгол улсын тогтвортой х?гжилд хувь нэмрээ оруулдаг билээ.Саусгоби компани нь “Хариуцлагатай эдийн засгийн ?с?лт”, “Х?рээлэн буй орчин,” Х?ний н??ц”, “Нийгэм гэсэн нийгмийн хариуцлагын д?рв?н асуудлын х?рээнд ?йл ажиллагаагаа явуулдаг.

  • Хариуцлагатай эдийн засгийн х?гжлийн зорилтын х?рээнд “Саусгоби” компани нь хуулийн х?рээнд, ёс з?йтэйгээр ?йл ажиллагаагаа явуулж, ажилтан албан хаагчид, нийгэм болон х?рээлэн буй орчинд х?ндэтгэлтэй хандах замаар тогвортой х?гжлийн ?р шимийг х?ртээхийг эрмэлзэж байна.
  • “Саусгоби” компани нь х?рээлэн буй орчны менежментийн хамгийн шилдэг б?г??д дэвшилтэт практикийг хэрэгж??лэх зорилгоор эрсдлийн ?нэлгээг тогтмол явуулж, оролцогч талуудтай нээлттэй байдлаар хамтран ажиллах замаар х?рээлэн буй орчны н?л??ллийн менежементийг олборлолт, боловсруулалт, ?йлдвэрлэлийн ?йл ажиллагаандаа ?р ашигтай хэрэгж??лж байна.
  • Саусгоби нь ??рийн ажилтан албан хаагчдыг нэн чухал б?г??д ?нэт х?р?нг? болохыг х?лээн з?вш??рч, тэдгээрийг аюулг?й б?г??д эр??л орчинд ажиллах н?хцлийг б?рд??лэн, шударга урамшууллын системийг баримтлахаас гадна б?хий л ?йл ажиллагаагаа осол аваарг?й явуулахыг зорьж байна.
  • Саусгоби нь нийгмийн харилцааны тал дээр тэрг??лэгч нь байхыг эрмэлздэг. ??ний ?ндэс бол х?м??ст х?ндэтгэлтэй хандаж, оролцогч талуудтай ?р ашигтай хамтран ажиллах н?хцлийг б?рд??лж, тохиролцсон ?йл ажиллагаагаа б?рэн хэрэгж??лэхийн т?л?? ажиллаж байна.