Н??рс

Саусгоби Ресурс Лимитед (Саусгоби) нь газар з?йн байрлалын хувьд Хятад улстай хамгийн ойр стратегийн ач холбогдол б?хий байршилтай ??рийн н??рсний ордууд болох Монгол Улсын ?мнийн говийн б?сэд орших Пермийн ?еийн металлургийн (т?м?рл?гийн) болон эрчим х?чний н??рсний ордуудад хайгуул болон ашиглалтын ?йл ажиллагаа голлон явуулж сайн чанарын н??рс ашиглалт, олборлолтын т?сл??дийг хариуцан хэрэгж??лж буй компани юм. Тус компани нь т?р?л б?рийн чанарын н??рсийг Азийн зах зээлд нийл??лдэг.

Саусгоби компани нь Монгол Улсад б?ртгэлтэй Саусгоби сэндс ХХК-ийг 100% эзэмшдэг б?г??д уг компани нь ашигт малтмалын хайгуул болон ашиглалтын тусгай з?вш??рл??дийг эзэмшин ??рийн гол орд болох Овоот Толгойн н??рсний уурхайд олборлолтын ?йл ажиллагаа явуулж байна. Тус ордоос олборлосон н??рсийг Хятад улсын зах зээлд нийл??лдэг.

Strategically Located - Closest Coal To China

Овоот Толгой

Овоот Толгой уурхай нь Монгол-Хятадын хил дээрх Шивээ Х?рэн-Цехегийн боомтоос 40 км-т байрладаг б?г??д Саусгоби компанийн гол ?ндсэн орд юм. Овоот Толгой орд нь Овоот Толгойн далд уурхайн ордын хамт Овоот Толгой комплексийг б?рд??лдэг б?г??д комплекс нь Нар Мандах болон Нар Жаргах гэсэн хоёр амтай.

Саусгоби компани Овоот Толгой уурхайн Нар жаргах аманд 2008 оны 4 сараас олборлолт хийж эхэлсэн б?г??д 9 сараас уг амны н??рсийг зах зээлд нийл??лж эхэлсэн. 2011 оны 8 сараас Нар Мандах аманд олборлолт хийж борлуулж эхэлсэн. Овоот Толгой уурхайгаас олборлож буй н??рс нь коксжих н??рс б?г??д ихэвчлэн т??хий хагас з??л?н коксжих н??рс болон угааж, хольж болох

Овоот Толгойн ордын н??рсний баялгийн тооцоо, 2015 оны 1 сарын 25-ны байдлаар

Талбай ASTM ангилал Баялаг (сая тонн)
Бодитой Боломжтой
Нар мандах (Г?н <350метр) 7 - 3
6U - 10
- 4
6L
5U 21 20
5L 51 15
Д?н 72 53
Нар жаргах (Г?н <350метр) 10 11 2
09 30 3
08 8 1
5U 33 7
5L 16 13
Д?н 98 26
Овоот Толгой ( Г?н <350метр) Нйит д?н 170 78

Заг С??жийн орд

Заг С??жийн орд нь Овоот Толгой уурхайгаас з??н тийшээ 150 км-т ?мн?говь аймгийн Ноён, Баяндалай сумдын нутагт оршдог.

2013 оны 3 сарын 25-ны ?д?р зарласан Канадын National Instrument 43-101 шаардлагын дагуу РунгеПинкокМайнарко з?вл?х компанийн бэлтгэсэн тооцооллоор Заг С??жийн орд нь 2013 оны 1 сарын 10-ны байдлаар 21,5 сая тонн бодитой баялаг, 84,0 сая тонн боломжит баялагтай гэж тооцсон. Заг С??жийн ордын баялагийн 76% нь 300 метрээс дээш байрлаж буй б?г??д ил аргаар олборлох боломжтой юм.

Талбай ASTM ангилал Баялаг (сая тонн)
Баттай Бодитой Боломжит
Заг С??ж/td> Багаас дунд зэргийн дэгдэмхийтэй чулуун н??рс 21.5 84.0
Нийт 21.5 84.0

Заг С??жийн ордын н??рсийг ASTM D388 стандартаар чулуун н??рсний ангилалд, багаас дунд зэргийн дэгдэмхийтэй гэж тогтоосон. Илчлэг нь 5,600 - 6,100 ккал байна.

Компани Заг с??жийн ордод хоёр хайгуулын тусгай з?вш??р?л эзэмшиж байгаа б?г??д эдгээр тусгай з?вш??рл??дэд Ашиглалтын ?мн?х ?йл ажиллагааны гэрээн??дийг 2013 оны 8 сарын 14-ний ?д?р байгуулсан. Компани эдгээр гэрээн??дэд ?ндэлсэн ашиглалтын тусгай з?вш??р?л авах ?йл ажиллагааг эхл??лэхээр т?л?вл?ж байна.

2016 оны 5 сарын 13-ны ?д?р зарласан Канадын National Instrument 43-101 шаардлагын дагуу РунгеПинкокМайнарко з?вл?х компанийн бэлтгэсэн тооцооллоор Овоот Толгойн орд нь 2016 оны 5 сарын 13-ны байдлаар 170 сая тонн баттай баялаг, 78 сая тонн боломжит баялагтай гэж тооцсон.