Бидний Т??х

 • 2018

  2018 оны 6 д?гээр сар
  Шинэ удирдлагын баг томилогдов.

 • 2015

  2015 оны 7 дугаар сар
  Хятадын Шинда Х?р?нгийн Менежментийн Корпораци Лимитэд компани Новел Санрайз компанийг ??рийн 100%-ийн эзэмшилдээ авав.

  2015 оны 4 д?гээр сар
  Новел Санрайз компани Саусгоби компанийн 70.45 сая энгийн хувьцааг /2015 оны 4 д?гээр сарын байдлаар нийт хувьцааны 29.3%/ ??рийн эзэмшилдээ авав.

 • 2012

  2012 оны 4 д?гээр сард Хятадын Алюминум Корпораци Лимитед нь Саусгоби компанийг худалдан авах санал ир??лэв. /930 сая ам.доллараар 56-60% хувьцаа эзэмших/. Худалдан авалт 2012 оны 9 д?гээр сард цуцлагдав.

 • 2010

  Хонг Конгийн Х?р?нгийн Биржид б?ртг??лж, 437 сая ам.доллар босгов.

  Хятадын Х?р?нг? Оруулалтын Корпорацид 250 сая ам.долларыг хувьцаа хэлбэрээр буюу Саусгоби компанийн хувьцааны 13.6% -ийг ?г?в.

 • 2009

  Хятадын Х?р?нг? Оруулалтын Корпораци 500 сая ам.долларын х?р?нг? оруулалтыг ?рийн бичиг хэлбэрээр хийв.

 • 2008

  Монгол улс дахь Овоот Толгой н??рсний уурхайд олборлолт хийж эхлэв.

 • 2007

  Торонтогийн Х?р?нгийн Биржид б?ртг??лэв.

 • 2002

  Канад улсад ??сгэн байгуулагдав.