Компанийн засаглал

 • Т?л??л?н удирдах з?вл?лийн д?рэм

  Т?Л??Л?Н УДИРДАХ З?ВЛ?ЛИЙН Д?РЭМ

  Саусгоби Ресурс Лимитед (Компани) компанийн Т?л??л?н удирдах з?вл?л (ТУЗ) дор дурдсан хяналтын чиглэлийн ??рэг хариуцлага, б?рэн эрхтэй байна.

  Бритиш Колумб мужийн Корпорацийн тухай хуулийн дагуу ТУЗ-ийн гиш??д Компанийн бизнесийн болон бусад ?йл ажиллагааг шударга, Компанийн ашиг сонирхлын тусын тулд удирдах буюу менежментийг удирдан чигл??лэх ??рэгтэй. М?н гиш??н тус б?р анхаарал, хичээл з?тгэл, ур чадвараа дайчлан ажиллах ёстой.

  Т?л??л?н удирдах з?вл?л Компанийн ?йл ажиллагаа, бизнес, зохион байгуулалтыг удирдан чигл??лэх ??рэгтэй ба ??нд Компанийн хэтийн зорилго зорилтуудыг тодорхойлох, эдгээр зорилго зорилтуудыг хэрэгж??лэх бодлого, х?т?лб?р, т?л?вл?г?? боловсруулах, тэдгээрийг хэрэгж??лэхэд ахлах т?вшний удирдлагуудыг удирдан чигл??лэх зэрэг ажлууд орно. Т?л??л?н удирдах з?вл?л Компанийн г?йцэтгэх удирдлагуудад Компанийн ?д?р тутмын ?йл ажиллагааг удирдан г?йцэтгэх ??рэг ногдуулдаг хэдий ч ТУЗ ??р?? Компани болон т??ний бизнесийн ?йл ажиллагаатай холбоотой б?хийл асуудлуудыг удирдан чигл??лэх, хянах ??рэг х?лээнэ.

  Компанийн г?йцэтгэх удирдлагууд хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол болон дээр ?г??лсэн ТУЗ-ийн ??рэг хариуцлагад нийц??лэн Компанийн ?йл ажиллагааг удирдана. ТУЗ хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхлыг хамгаалах, тэдний болон компанийн г?йцэтгэх удирдлагын ашиг сонирхлыг нэгдмэл байлгах ??рэгтэй. ТУЗ ??рийн ??ргийг тасралтг?й хэрэгж??лж г?йцэтгэх ёстой б?г??д хямрал болон онцгой байдлын ?ед Компанийн ?йл ажиллагааг шууд удирдах ??рэг х?лээнэ.

  Энэ ??ргээ ТУЗ компанийн ач холбогдол б?хий т?л?вл?г??, стратегийн санаачилгуудад хяналт тавих замаар хэрэгж??лнэ. Стратеги т?л?вл?лтийн тухайд ТУЗ жилийн болон улирлын т?свийг хэлэлцэн хянаж, батлах ба стратеги болон т?с?втэй холбоотой асуудлуудаар Компанийн г?йцэтгэх удирдлагатай з?вшилц?н хэлэлцэнэ. Г?йцэтгэх удирдлагаас дэвш??лсэн стратеги т?л?вл?г??г нягтлан хянаж, хэлэлцэх зорилгоор хамгийн багадаа жилд нэг удаа уулзалт з?вл?г??н хийнэ.

  Г?йцэтгэх удирдлагаас ?рг?н барих улирлын тайлангуудаар дамжуулж Компанийн бизнесийн болон санх??гийн ?ндсэн эрсдл??дийг нарийвчлан шалгаж, ?нэлэлт д?гнэлт ?г?х ба ингэхдээ ТУЗ-ийн хурал б?р дээр ?йл ажиллагаа болон эрсдлийн талаар хэлэлцэн хянаж, эдгээр эрсдлийг удирдах тогтолцоонуудыг ?нэлж д?гнэнэ. Т??нчлэн Аудитын хороогоор дамжуулан эсвэл ТУЗ ??р?? санх??гийн дотоод хяналт, мэдээллийн системийн менежментийн найдвартай, б?рэн б?тэн байдалд шууд ?нэлэлт д?гнэлт хийнэ.

  Хуулийн дагуу батлаж з?вш??р?х шаардлагатай з?йлсээс гадна ТУЗ жилийн ?йл ажиллагааны болон ?ндсэн х?р?нгийн т?с?в, батлагдсан т?с?вт ороог?й болон бизнесийн ердийн ?йл явцаас гадуурх бодит борлуулалт, худалдан авалт, х?р?нг? оруулалт, урт хугацааны стратеги, байгууллагын х?гжлийн т?л?вл?г?? батлах, ахлах т?вшний удирдах ажилтнуудыг томилох ??рэгтэй. Компанийн ?йл ажиллагаатай холбоотой ердийн ажлуудыг Г?йцэтгэх удирдлага ТУЗ-??с з?вш??р?л авалг?йгээр хийж г?йцэтгэх эрхтэй. ТУЗ-д удирдан чигл??лэх ??рэг хариуцлагаа ?р б?тээлтэй хэрэгж??лэх ??днээс г?йцэтгэх удирдлага ТУЗ-ийн гиш??дийг Компанийн бизнес, санх??, ?йл ажиллагаа, ?йлдвэрлэл, б?тээн байгуулалтын тухай бодит мэдээллээр цаг тухайд нь хангана. Г?йцэтгэх удирдлага Компанийн стратеги т?л?вл?г??н??дийг ?р д?нтэй хэрэгж??лж, хэрэгжилтийн явцын тухай ТУЗ-д байнга мэдээлж, хариуцуулсан б?х ажил ??ргийн талаарТУЗ-ийн ?мн? б?рэн хариуцлага х?лээнэ.

  ТУЗ-ийн зааварчилгааны дагуу г?йцэтгэх удирдлага хувьцаа эзэмшигчдийн з?гээс тавьж буй асуудлуудыг авч ?зэн, даруй шийдэх журам гарган ажиллаж, хувьцаа эзэмшигчдийн з?гээс гаргасан аливаа томоохон ?йл хэрэг, асуудлыг ТУЗ-д мэдэгдэж байх ??рэгтэй.

  ТУЗ-ийн хороо б?р шаардлагатай тохиолдолд гадны з?вл?х ажиллуулах эрхтэй. Т??нчлэн Томилгоо болон Компанийн засаглалын хорооны з?вш??р?лд ?ндэслэн ТУЗ-ийн гиш??н компанийн зардлаар гадны з?вл?х ажиллуулах эрхтэй.

  ТУЗ-ийн дарга болон Г?йцэтгэх захиралын ??рэг роль ТУЗ-??с гаргах баримтлаж буй бодлогын бичиг баримтад тусгагдаж байх болно.

  Энэх?? д?рмийг ТУЗ тогтмол хянан ?нэлж, шаардлагатай бол нэмэлт ??рчл?лт оруулна.

  Т?л??л?н удирдах з?вл?лийн ??рэг

  Т?л??л?н удирдах з?вл?л ??рийн удирдамжийг бодлого боловсруулах, шууд хянах, хороод болон удирдлагын гиш??дийг томилох замаар хэрэгж??лнэ. ТУЗ дараах тодорхой ??рэг х?лээнэ:

  1. Компанийн ?нэт цаас гаргах ажиллагааг батлах
  2. Компанийн ердийн бизнесийн ?йл ажиллагаанаас гадуур ??ссэн аливаа ?р т?лб?рийг батлах
  3. Жилийн, улирлын ?ндсэн х?р?нгийн болон ?йл ажиллагааны т?свийг хянан батлах
  4. ?ндсэн х?р?нгийн болон ?йл ажиллагааны т?свийн томоохон хэлбэлз??дийг хянан батлах
  5. Жилийн болон улирлын санх??гийн тайлангуудыг батлах ба ??нд Удирдлагын з?вл?г??н ба судалгаа шинжилгээ, Мэдээллийн хуудас, Жилийн мэдээллийн маягт, Жилийн тайлан, Хувьцааны меморандум, танилцуулга багтана.
  6. Бодит х?р?нг? оруулалт, борлуулалт, хамтарсан ?йлдвэр, батлагдсан т?свийн х?рээнээс гадуурх аливаа бусад гол санаачилга, х?т?лб?р??дийг батлах
  7. Компанийн стратеги т?л?вл?г??г хянан батлах, стратеги т?л?вл?лтийн ?йл явцыг батлах, Компанийн ?йл ажиллагааны г?йцэтгэлийг хянах
  8. Компанийн цалин, урамшууллын т?л?вл?г??г хянан батлах
  9. Т?л??л?н удирдах з?вл?лийн б?тэц, б?рэлдэх??н, арга барил, шинж чанар, ТУЗ-ийн хороодын ажлын удирдамж тодорхойлох, ТУЗ болон гиш??дийн ажил ??ргийг байнга хянан ?нэлэх практик бий болгох
  10. Томилгоо болон Компанийн засаглалын хороо, Аудитын хороо, Цалин, урамшууллын хороо болон ТУЗ-ийн бусад хороог томилох, тэдэнд хуулиар з?вш??рс?н зохих эрх мэдлийг итгэмжлэн даалгах
  11. Томилгоо болон Компанийн засаглалын хорооноос санал болгосны дагуу ТУЗ-д нэр дэвшигчдийг хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулан томилох
  12. Шинэ гиш??нд чиг баримжаа олгох сургалт явуулах ажлыг хариуцах
  13. Гиш??н тус б?р хараат бус ажиллах хуулийн шаардлагад нийцэж буй эсэхийг зохих журмын дагуу тодорхойлох
  14. Компанийн ёс з?йн менежмент зохих хууль журмын шаардлагуудад нийцэж буй эсэхэд хяналт тавих, хариуцах
  15. Удирдлагаас хараат бус гиш??д тогтмол уулзах боломжоор хангах
  16. Энэх?? Д?рэм болон ТУЗ-ийн бодлого, хороодын ажлын удирдамжийг ?нэлж д?гнэн, шаардлагатай бол нэмэлт ??рчл?лт оруулах
  17. Ахлах т?вшний удирдлагын гиш??дийг томилох, тэдгээрийн ажлын г?йцэтгэлийг хянах, тэдний залгамж холбоог бэхж??лэх т?л?вл?г?? боловсруулах, Шагнал, урамшууллын хороотой хамтран ахлах т?вшний удирдлагын цалин, урамшууллыг батлах
  18. Компанийн бизнесийн эрсдэл болоод боломжуудыг илр??лж тогтоох, бодлого журмууд ?р д?нтэй хэрэгжиж байгааг баталгаажуулах, Компанийн хувьд х?лээн з?вш??р?гд?х?йц эрсдл??дэд анхаарал хандуулж шийдэх, эрсдлийн удирдлагын системийн ажиллагааг хангах
  19. Компанийн дотоод хяналт, санх??гийн тайлагнал, мэдээллийн системийн менежментийн найдвартай, нэгдмэл байдлыг хангах бодлого журмууд ?р д?нтэй хэрэгжиж байгаа эсэхийг хариуцах
  20. Компани холбогдох мэдээлэл, тайлангуудыг цаг тухайд нь гаргах, хууль журам м?рд?н ажиллахтай холбоотой бодлогын хэрэгжилтийг хангах
  21. Хямралын ?ед шууд хяналт тавьж хэрэгж??лэх
  22. Ахлах т?вшний удирдлагуудын гол з?вл?гч байх
  23. Шаардлагатай тохиолдолд гиш??д г?йцэтгэх удирдлага болон хараат бус мэргэжлийн з?вл?х??дтэй компанийн зардлаар шууд харилцаатай ажиллах н?хцл??р хангах
  24. ТУЗ болон т??ний хороодын ажлын ?нэлгээг жил тутам хийх

  ТУЗ-ийн б?тэц, зохион байгуулалт
  Б?тэц: Компанийн д?рэмд зааснаар ТУЗ 1-10 х?ний б?рэлдэх??нтэй байна.
  Хараат бус байдал: ТУЗ-ийн гиш??дийн гуравны нэг нь хараат бус, г?йцэтгэх бус гиш??н байна. Компани ТУЗ болон хорооны гиш??дийн б?рэлдэх??н, хараат бус байдлын тухай компанийн засаглалын шаардлагууд болон тэрг??н туршлагуудыг х?р?нгийн биржийн д?рэм, холбогдох хууль, тогтоомжуудын дагуу чандлан м?рдд?г ба Томилгоо болон Компанийн засаглалын хороогоор дамжуулж дээрх шаардлагуудыг хангах ТУЗ-д нэр дэвшигчдийг тодруулж тогтооно. Цалин: ТУЗ гиш??дийн цалингийн хэмжээг тогтоох аргачлал боловсруулна.
  Хороод: Компани Аудитын хороо, Томилгоо болон Компанийн засаглалын хороо, Цалин, урамшууллын хороо болон шаардлагатай тохиолдолд бусад хороог томилон ажиллуулна.

  Хурал

  ТУЗ жилийн болон улирлын хурал байнга хийнэ. Шаардлага гарвал улирлын хурлуудын завсраар утсаар шуурхай хурал цуглаан хийнэ. Хараат бус гиш??д жилийн болон улирлын уулзалт хурлын хажуугаар г?йцэтгэх удирдлагаас тусдаа хурал з?вл?г??н хийх боломжтой. Г?йцэтгэх удирдлага ТУЗ-ийн гиш??дтэй албан бусаар тогтмол харилцах ба тэднээс заавар з?вл?г?? авна. Гиш??д ТУЗ-ийн хурлын материалыг урьдчилан авч судлах ба ТУЗ болон Хороодын хуралд б?х хуралд оролцох арга хэмжээг авч ажиллана.

  Сургалт

  Гиш??д мэдлэг, чадвараа х?гж??лэх мэргэжлийн сургалтад байнга хамрагдах ёстой ба оролцсон сургалтуудын тэмдэглэлийг Компанид гаргаж ?гн?.

 • Аудитын хорооны д?рэм

  АУДИТЫН ХОРООНЫ Д?РЭМ

  I. Зорилго

  Саусгоби Ресурс Лимитед (Компани) компанийн Аудитын хороо (Хороо) нь Т?л??л?н удирдах з?вл?л (ТУЗ) болон Компанийн х?ндл?нгийн аудиторуудын хоорондын харилцаа холбоог хангаж ажиллах б?г??д (a) Компаниас хувьцаа эзэмшигчид, олон нийт болон бусад этгээдэд зарлах санх??гийн тайлан, санх??гийн бусад мэдээ мэдээлэл, (б) Компаниас хууль тогтоомжийн шаардлагуудыг м?рд?ж байгаа байдал, (в) Компанийн эрсдлийн менежмент, санх??, нягтлан бодох б?ртгэлийн дотоод хяналт, мэдээллийн системийн менежмент (г) аудиторуудын мэргэжил, хараат бус байдал, ажлын г?йцэтгэлийг удирдан чигл??лэх ??рэг хариуцлагаа биел??лэхэд ТУЗ-д туслалцаа дэмжлэг ?з??лэх ?ндсэн зорилготой.

  Хороо нь энэ д?рэмд заасан эрх мэдэл, ??рэг хариуцлагатай байх боловч ?ндсэн ??рэг нь хяналт тавих. Хорооны гиш??д Компанийн ?ндсэн ажилтан биш б?г??д мэргэжлийн хувьд заавал нягтлан бодогч, аудитор буюу нягтлан бодох б?ртгэл, аудитын мэргэжилтн??д байх шаардлагаг?й б?г??д ийм т?рлийн ??рэг х?лээхг?й байж болно. Тиймээс Компанийн санх??гийн тайлан мэдээ олон улсад х?лээн з?вш??р?гдс?н нягтлан бодох б?ртгэлийн зарчим, д?рэм журмын дагуу алдааг?й, найдвартай байгааг тогтоох, аудит хийх нь тус Хорооны ??рэг биш юм. Эдгээр нь г?йцэтгэх удирдлага болон Аудиторуудын ??рэг болно.

  Хорооны гиш??н ТУЗ-ийн гиш??ний ??рэг хариуцлагыг нэмж г?йцэтгэнэ.

  II. Зохион байгуулалт

  Хороо 3 буюу т??нээс дээш Компанийн хараат бус, г?йцэтгэх бус гиш??дээс б?рдэнэ. Хорооны гиш??н Компанийн дагаж м?рдд?г хуулиуд, ?нэт цаас болон х?р?нгийн биржийн тухай хууль д?рм??дийн хараат бус байдал, санх??гийн мэдлэг, экспертиз, санх??гийн туршлагатай холбоотой заалт шаардлагуудыг хангаж, биел??лж ажиллана.

  Хорооны гиш??д болон Хорооны даргыг Томилгоо болон Компанийн засаглалын хорооноос санал дэвш??лсний дагуу ТУЗ томилно. Хорооны гиш??дийн дийлэнхээр ирц б?рдэх ба дийлэнх гиш??д Хороог т?л??л?н ажиллах эрхтэй. Аливаа асуудлыг Хорооны гиш??дийн олонхийн саналаар шийднэ. Хорооны дарга жирийн саналын эрхтэй байх б?г??д шийдвэрлэх саналын эрхг?й.

  Хорооны гиш??д санх??гийн мэдлэгтэй байх ёстой ба ТУЗ-ийн тайлбарласнаар б?х гиш??д, балансын тэнцэл, орлогын тайлан, м?нг?н г?йлгээний тайлан зэрэг санх??гийн тайлангуудыг уншиж ойлгох чадвартай байх ёстой.

  Хорооны нэг ч гиш??н (i) ?нг?рс?н хугацаанд аудиторуудын хамтрагчаар ажиллах эсх?л аудиторуудад санх??гийн ашиг сонирхолтой байх (ii) с??лийн 3 жилийн хугацаанд Компани болон салбар компаниудын санх??гийн тайлан бэлтгэх буюу бэлтгэхэд оролцоог?й байх ёстой. Хорооны аль нэг гиш??н олон нийтэд нээлттэй компанийн санх??, нягтлан бодох б?ртгэл, нягтлан бодох б?ртгэлийн мэргэжлийн гэрчилгээж??лэлт болон санх??гийн бусад чиглэлээр (Г?йцэтгэх захирал, санх?? эрхэлсэн захирал, санх??гийн ??рэг хариуцлага хянадаг бусад ахлах т?вшний албан тушаалтан) ажлын туршлагатай байх ёстой.

  ТУЗ Хорооны гиш??дийг хэдийд ч халж, сольж болох ба компанийн ТУЗ-ийн гиш??ний ??рэгт ажлыг ?гм?гц Хорооны гиш??н байхаа болино.

  Шаардлагатай бол Хороо дэд хороод байгуулан, зарим эрх мэдлээ итгэмжлэн шилж??лж болно.

  III. Хурал

  Шаардлагатай гэж ?звэл Хороо хэдэн ч удаа хурал хийж болох ба жилд 4-??с доошг?й удаа хуралдана. Хороо улирал тутам Компанийн удирдлага, санх??, нягтлан бодох б?ртгэлийн мэргэжилтн??д, аудиторуудтай тус тусад нь уулзалт хийж, шаардлагатай ажил хэргийн талаар хэлэлцэн з?вшилд?н?. Компанийн баримт бичиг, Бритиш Колумбиагийн хуулийн дагуу уулзалт з?вл?г??нийг телефон яриагаар хийж болно.

  Хорооны дарга хараат бус статустай байх ба ТУЗ-ийн дарга байж болохг?й. Сонгогдсон Хорооны дарга хуралд оролцох боломжг?й ?ед хуралд оролцож буй гиш??д дундаасаа хорооны т?р Даргыг сонгоно. Хорооны дарга бусад гиш??дтэй з?вшилц?н хурлын давтамж, ?ргэлжлэх хугацааг тогтоож, х?т?лб?р боловсруулна.

  Хороо хурлын протокол х?тл?х нарийн бичгийн дарга томилно. Компанийн нарийн бичгийн дарга, Хорооны гиш??н бус бусад х?н нарийн бичгийн даргаар сонгогдож болно. Хурлын протоколын т?с?л болон эцсийн хувилбарыг Хорооны б?х гиш??дэд х?рг??лнэ. Хурлын дарга хурлын х?т?лб?рийг Хорооны гиш??д болон ТУЗ-ийн бусад гиш??дэд урьдчилан х?рг??лнэ.

  Хороо хуралд оролцож, Хорооны ?йл ажиллагааны талаар санал бодлоо хуваалцах шаардлагатай гэж ?зсэн х?м??сийг хуралд урьж оролцуулж болно. Хорооны дарга х?сэлт тавьсан тохиолдолд Компанийн санх??, нягтлан бодох б?ртгэлийн мэргэжилтн??д, Аудиторууд уулзалт з?вл?г??нд оролцоно.

  IV. Эрх мэдэл, ??рэг хариуцлага

  Хорооноос санал болгосон Аудиторуудын талаар з?вл?лдс?ний дараа ТУЗ холбогдох хуулийн дагуу тэднийг нэр дэвш??лж, хувьцаа эзэмшигчид томилно. Аудиторууд Аудитын хороонд тайлагнана. Аудиторууд Хороонд болон хувьцаа эзэмшигчдийн т?л??л?гчид болохын хувьд ТУЗ-ийн ?мн? шууд хариуцлага х?лээнэ.

  Хороо энэх?? Д?рэмд заасан ??рэг хариуцлагаа биел??лэхдээ (a) ??рт нь мэдээлэл ?гч буй Компанийн ажилтнууд болон мэргэжилтн??д, эксперт??дийн (Аудиторууд зэрэг) шударга ?нэнч байдал, (б) Компанийн ажилтнууд, мэргэжилтн??д, эксперт??дийн ?гч буй санх??гийн болон бусад мэдээллийн ?нэн з?в байдал, (в) Аудиторуудаас Компанид ?з??лж буй аливаа ?йлчилгээний тухай Аудиторуудын мэдээлэлд итгэнэ.

  Хороо дараах ??рэг хариуцлага х?лээж ажиллана.

  (a) Аудиторууд

  1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн жилийн хурал дээр санал болгох х?ндл?нгийн аудиторт нэр дэвшигчид болон Аудиторуудын ?нг?рс?н хугацааны х?лсийн талаар ТУЗ-д санал гаргах; Аудиторуудын г?йцэтгэх б?хий л аудитын ?йлчилгээний цар х?рээг батлах; санх??гийн тайлагналын тухай удирдлага болон Аудиторуудын хоорондын ?л ойлголцлыг шийдэх зэрэг Аудиторуудын ажлыг хянах; аудиторуудын томилгоот ажлыг дуусгавар болгох тухай ТУЗ болон хувьцаа эзэмшигчдэд санал дэвш??лэх.
  2. Аудиторуудыг ??рчл?х тохиолдолд (i) холбогдох хууль, х?р?нгийн бирж болон бусад зохицуулах байгууллагуудын шаардлагуудын дагуу мэдэгдэл ?г?х зэрэг сольж ??рчл?хтэй холбоотой б?х асуудал болон ??рчл?лтийг зохион байгуулалттай хийх тухай т?л?вл?г??т арга хэмжээг ?нэлж д?гнэх, (ii) уг ??рчл?лттэй холбоотой асуудлуудыг хариуцна.
  3. Аудиторуудын аудитын т?л?вл?г??г ?нэлж д?гнэн, тэдний хийх ажлын х?рээ, боловсон х?чин, материал хангамж, аудитын ер?нхий чиг шугамын тухай хэлэлцэн з?вшилц?н?.
  4. Аудиторуудын хараат бус байдал болон тэдний хийж г?йцэтгэх аудитын ажлын ?нэн з?в, бодит, ?р б?тээмжтэй байдлыг холбогдох стандартуудын дагуу хянан, ?нэлж д?гнэх. Хороо аудит эхлэхээс ?мн? аудитын шинж чанар, цар х?рээ, тайлагнах ??ргийн тухай Аудиторуудтай ярилцах ёстой.
  5. Аудиторууд, тэр дундаа ахлах аудиторын ажлын г?йцэтгэлийг жил тутам ?нэлж д?гнэнэ.
  6. Аудиторуудын хараат бус байдлыг баталгаажуулах ??днээс дараах боломжит арга хэмжээ авна:
   1. Холбогдох шаардлагын дагуу Аудиторууд болон Компани хоорондын б?хий л харилцааг тодорхойлсон мэдэгдлийг Аудиторуудаас бичгээр авах;
   2. Аудиторуудын хараат бус байдал болон ?нэн з?в, бодит байдалд н?л??лж болохуйц ил болсон харилцаа болон ?йлчилгээний (аудитын бус ?йлчилгээ орно) тухай авч ?зэн, Аудиторуудтай ярилцах;
   3. Аудиторуудаас Компанид ?з??лж буй аудитын бус ?йлчилгээний талаар бодлого боловсруулж хэрэгж??лэх, Аудиторуудын хараат бус байдлыг хангах зорилгоор болон аудиторуудын г?йцэтгэсэн аудитын бус ?йлчилгээг батлахтай холбоотой стандарт, шаардлагуудын дагуу тэдний аудитын бус ?йлчилгээ болон т??ний зардлын талаар урьдчилан батлах, (IV хэсгийн (a) (б) (в)-н зорилгоор, аудиторуудад тэдэнтэй хамтын хяналт, эзэмшил, удирдлага б?хий аж ахуйн нэгж буюу эсвэл аудиторуудын хэсэг б?рд??лэх б?хий л мэдээллийг мэддэг боломжийн, мэдээлэл авсан гуравдагч тал орно);
   4. Шаардлагатай бол Аудиторуудын хараат бус байдлыг хянах талаар зохих арга хэмжээ авах тухай ТУЗ-д санал дэвш??лэх.
  7. Улирлын тайланд тусгагдах мэдээлэл, тодруулгыг Аудиторуудаас ?з??лэх аудитын бус ?йлчилгээний тухай ?нэт цаасны хууль, д?рэм журам, х?р?нгийн бирж болон бусад хууль д?рмийн шаардлагуудын дагуу ?нэлж, д?гнэн батлах.
  8. (i) Аудиторууд Канадын Олон нийтийн хариуцлагын з?вл?л болон бусад холбогдох газрын шаардлагын дагуу ажиллах, (ii) Компанийн аудитороор ажиллах шаардлагуудыг баталгаажуулах Аудитын хорооны х?сэлтэд хариулах талаар аудиторуудтай хамтран баталгаажуулж, баталгааг бичгээр жил б?р хамгийн багадаа нэг удаа авах.
  9. Холбогдох хууль, х?р?нгийн бирж болон бусад шаардлагуудын дагуу ахлах аудиторын албан тушаалын хугацааны тухай з?вл?лд?х.
  10. Холбогдох хууль, д?рэм журам, х?р?нгийн бирж болон бусад шаардлагуудын дагуу Аудиторуудаас Хороонд гаргаж ?г?х шаардлагатай б?х тайланг хянан, ?нэлж д?гнэх.
  11. Аудиторуудаас Хороонд тавьж буй б?х санал з?вл?мж, тайлбаруудыг х?лээн авах.
  12. Аудиторуудын г?йцэтгэх аливаа аудитын бус ?йлчилгээ Аудиторуудын хараат бус байдал, ?нэн з?в бодит байдалд хохирол учруулахг?й байх, энэ талаар аливаа шаардлагатай бодлого боловсруулж, хэрэгж??лэх ажлыг хариуцах.

  (б) Санх??гийн тайлан, мэдээлэл

  1. Удирдлага, санх??, нягтлан бодох б?ртгэлийн ажилтнууд, Аудиторуудтай аудитын шалгалтад орсон Компанийн санх??гийн тайлан, мэдээллийг архивлан тараахаас ?мн? ?нэлж д?гнэн ярилцах, шаардлагатай бол аудитын шалгалтад орсон Компанийн санх??гийн тайлан, мэдээллийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу Компанийн жилийн тайланд оруулах, тараах, архивлах тухай ТУЗ-д санал болгох.
  2. Удирдлага, санх??, нягтлан бодох б?ртгэлийн ажилтнууд, Аудиторуудтай Компанийн дунд хугацааны санх??гийн тайлан, уг тайлангийн талаар удирдлагын хийсэн д?н шинжилгээ болон хэлэлц??лэг, Аудиторуудын ?нэлэлт д?гнэлтийг хянан, хэлэлцэх.
  3. Компанийн орлогын тухай аливаа хэвлэлийн мэдээг нийтэд дэлгэхээс ?мн? хянан, ?нэлэх.
  4. Компанийн санх??гийн мэдээлэл, санх??гийн тайлангаас гарч буй мэдээллийг олон нийтэд зарлахтай холбоотой д?рэм журмын хэрэгжилтийг хянах, эдгээр д?рэм журам шаардлага хангаж байгаа эсэхийг ?нэлэх.
  5. Аудитын шалгалт хийх стандарт шаардлагуудын дагуу хэлэлцэх шаардлагатай з?йлсийг Аудиторуудтай хэлэлцэж, хянах. ??нд:
   1. Компанийн аудит, нягтлан бодох б?ртгэлийн хэм хэмжээ, практик ?йл ажиллагааг батлах, ??рчл?х;
   2. Аудиторуудын албан бичигт цаг хугацаанд нь хариу ?г?х;
   3. ?йл ажиллагааны цар х?рээнд хязгаарлалт хийх, х?ссэн мэдээлэл ашиглах, удирдлага болон ажилтнуудтай санал з?р?х зэрэг аудитын шалгалтын явцад тулгарах аливаа бэрхшээл;
   4. Нягтлан бодох б?ртгэл, санх??гийн тооцоо, хяналтын тогтолцоо зэргийн талаар Аудиторуудаас удирдлагуудад хандсан аливаа асуулт болон х?сэлт.
  6. Компанийн санх??гийн тайлан бэлтгэхэд ашиглагддаг нягтлан бодох б?ртгэлийн зарчмуудын тухай жилд хамгийн багадаа хоёр удаа удирдлагатай хэлэлцэх ба ??нд нягтлан бодох б?ртгэлийн зарчмуудыг сонгох болон хэрэглэх ажил орно. Нийтээр х?лээн з?вш??р?гдс?н нягтлан бодох б?ртгэлийн зарчмуудын дагуу уламжлалт бус аргуудын ?р н?л??ний д?н шинжилгээ б?хий удирдлага/Аудиторуудын бэлтгэсэн санх??гийн тайлагналын асуудал болон д?н шинжилгээг хянан, хэлэлцэх.
  7. ?нэт цаасны тухай хууль, х?р?нгийн бирж болон бусад хууль д?рмийн шаардлагуудын дагуу аливаа тайланг хянан, ?нэлж д?гнэх.

  (в) Удирдлага болон бусадтай ш??мж хэлэлц??лэг хийх

  1. Компанийн санх??гийн тайлан бэлтгэхэд ашиглагддаг нягтлан бодох б?ртгэлийн зарчмууд, удирдлагаас хэрэгжилтийн талаар ?нэлгээ д?гнэлт ?гд?г бодлогын тухай удирдлагын жилийн тайланг авч, ?нэлж д?гнэх.
  2. (a) Удирдлага болон аудиторуудын хооронд санх??гийн тайлан бэлтгэхтэй холбогдуулан гарах аливаа санал з?р?лд??н, (б) ажлын цар х?рээ болон шаардлагатай мэдээлэл ашиглахад хязгаарлалт хийх зэрэг аудитын шалгалтын явцад тулгарах аливаа бэрхшээл (в) энэ б?хэнд удирдлагаас ?г?х хариу зэргийн талаар удирдлага, санх??гийн ажилтан(ууд), аудиторуудтай тус тусад нь тогтмол хэлэлцэн ярилцах.
  3. (a) Компани санх??гийн тайландаа ашигладаг нягтлан бодох б?ртгэлийн зарчмуудын чанар, найдвартай, тохиромжтой байдал, (б) Компанийн санх??гийн тайлангийн б?рэн г?йцэд, алдааг?й ?нэн з?в байдлын тухай аудиторуудтай удирдлагаас тусдаа тогтмол хэлэлцэн ярилцах.
  4. Компанийн санх??гийн тайлан, жилийн тайлан тооцоо, хагас жилийн болон улирлын тайлан, тэдгээрт орсон санх??гийн тайлангийн ?нэлгээний ?нэн з?в байдлыг хянах. ТУЗ-д ?рг?н барихын ?мн? Хороо дараах з?йлсийг хянан, ?нэлж д?гнэнэ:
   1. нягтлан бодох б?ртгэлийн бодлого, практик ?йл ажиллагааны аливаа ??рчл?лт;
   2. томоохон д?гнэлт шаардсан асуудлууд;
   3. аудитын ?р д?нд бий болсон томоохон ач холбогдол б?хий зохицуулалтууд;
   4. тасралтг?й байх таамаглал болон н?хц?л;
   5. нягтлан бодох б?ртгэлийн стандартуудын хэрэгжилт;
   6. х?р?нгийн биржийн д?рэм журам болон санх??гийн тайлагналтай холбоотой хуулийн бусад шаардлагуудыг дагаж м?рд?х.
  5. Аудиторууд, удирдлагын санал болгосноор Компанийн нягтлан бодох б?ртгэлийн зарчмууд, санх??гийн тодруулгын ?йл ажиллагаанд оруулах аливаа ач холбогдол б?хий ??рчл?лт??д болон эдгээрийн санх??гийн тайланд ?з??лэх ?р н?л??г хэлэлцэж, батлах. Нягтлан бодох б?ртгэл, санх??гийн зарчмын талаар Хорооноос баталсан аливаа ??рчл?лт, сайжруулалтын ?р д?нгийн тухай аудиторууд эсх?л удирдлагатай хэлэлцэж, д?гнэх.
  6. Нягтлан бодох б?ртгэлийн стандарт болон д?рмийн ??рчл?лт, хууль тогтоомжийн м?рд?лт, засгийн газрын агентлагуудаас авсан аливаа судалгаа лавлагаа, эцэслэн шийдэгдээг?й ш??хийн ?йл ажиллагаа зэрэг Компанийн санх??гийн тайланд бодитоор н?л??лж болохуйц хуулийн болон зохицуулалтын асуудлын талаар удирдлага, аудиторууд, Компанийн хараат бус з?вл?хтэй хэлэлцэн, д?гнэх.
  7. Нягтлан бодох б?ртгэл, санх??, ?йл ажиллагааны тогтсон зарчим, хяналт зэрэг Хорооны анхааралд х?ргэх шаардлагатай аливаа з?йлийн тухай Компанийн нягтлан бодох б?ртгэл, санх??гийн ажилтнууд, аудиторуудтай хэлэлцэн ярилцаж, уг асуудлуудыг зохих ёсоор авч ?зэх.
  8. Компани болон салбар компаниуд, хамтарсан ?йлдвэр??дийн бизнесийн гол эрсдлийг хянах, эдгээр эрсдлийг удирдах болон багасгах ?р д?нтэй хяналтын системийн хэрэгжилтийг магадлан, шалгах.
  9. "Уламжлалт" эсвэл "тохиргоо хийсэн" дэлхий нийтээр х?лээн з?вш??р?гдс?н нягтлан бодох б?ртгэлийн зарчмуудын бус мэдээллийн ашиглалт, судлаачид болон санх??гийн ?нэлгээний агентлагуудад ?г?х санх??гийн болон аливаа орлогын тухай хэвлэлийн мэдээг удирдлагатай хамтран хэлэлцэн хянах. Олон нийтэд дэлгэх мэдээлэл, илтгэлийн т?р?л зэрэг ер?нхий з?йлсийн тухай авч ?зэж хэлэлцэнэ.
  10. Тайланд тусгах шаардлагатай, эсх?л одоогийн болон цаашдын санх??гийн н?хц?л байдал, т??ний ??рчл?лт, ?йл ажиллагааны ?р д?н, х?рв?х чадвар, ?ндсэн х?р?нгийн н??ц, орлого, зардлын тодорхой б?рэлдэх??н хэсэгт н?л??л?х?йц, бусад аж ахуйн нэгж, хувь х?м??стэй Компанийн з?гээс хийсэн балансын гадуурх ажил хэрэг г?йлгээ, ач холбогдолтой болон ер бусын эд з?йл, зохицуулалт, ??рэг (урьдчилан тооцоолоог?й) болон бусад харилцааны тухай удирдлагатай хэлэлцэн д?гнэж, хянах. Тодорхой хугацааны тайлангуудад гарч буй тодорхой ??рчл?лт хэлбэлзлийн талаар удирдлагаас тайлбар авах.
  11. Компанийн гол эрсдэл, уг эрсдлийг удирдах, хянах талаар удирдлагаас авсан арга хэмжээ, Компанийн эрсдлийн менежментийн удирдамж, хэм хэмжээ, санх??, нягтлан бодох б?ртгэлийн бодлогын тухай удирдлагатай хэлэлцэн д?гнэж, хянах.

  (г) Эрсдлийн менежмент ба дотоод хяналт

  1. Компанийн санх??, нягтлан бодох б?ртгэл хариуцсан багийн хийж г?йцэтгэх ажлын т?л?вл?г??ний цар х?рээ, тэдний ??рэг хариуцлага, т?с?в, боловсон х?чний хангалтын тухай аудиторууд болон удирдлагын санал з?вл?мжийг ?ндэслэн хэлэлцэн д?гнэх.
  2. Удирдлагын з?гээс дотоод хяналтын системийг ?р д?нтэй хэрэгж??лж буйг баталгаажуулах ??днээс удирдлагатай энэ талаар хэлэлцэн з?вл?лд?х. ??нд н??цийн хангалт, ажилтнуудын мэргэжил туршлага, сургалтын х?т?лб?р, Компанийн нягтлан бодох б?ртгэл, санх??гийн тайлагнах ажлын т?с?в зэргийг хэлэлцэх.
  3. Удирдлагын з?гээс эрсдлийн ?р ашигтай менежмент, дотоод хяналтын систем хэрэгж??лж, жил тутам хянан, ?нэлж байгаа эсэхийг баталгаажуулах.
  4. Эрсдэл илр??лэх, ?нэлэх, хянах, удирдах ?р ашигтай тогтолцоог бий болгох бодлого журмуудыг батлуулахаар ТУЗ-д санал болгох.
  5. Хууль тогтоомж м?рд?х, хэрэгж??лэхэд чиглэсэн Компанийн дотоод хяналтын б?тэц, д?рэм журам хангалттай эсэхийг аудиторууд болон удирдлагатай з?вл?лд?н ?нэлж д?гнэх, Компанийн санх??, нягтлан бодох б?ртгэл хариуцсан багийн ??рэг хариуцлага, т?с?в, боловсон х?чний хангалтын тухай хэлэлцэх.
  6. (a) Нягтлан бодох б?ртгэл, нягтлан бодох б?ртгэлийн дотоод хяналт, аудитын асуудал, (б) дотоод хяналт, санх??гийн тайлагнал, асуудалтай нягтлан бодох б?ртгэл болон аудитын асуудлаар (??гээр хязгаарлагдахг?й) Компанийн ажилтнуудын нууц, нэрг?й бичиг захидлыг Компани х?лээж авах, хадгалах, шийдэх д?рэм журам бий болгож, ?нэлж д?гнэж байх. Иймэрх?? асуудлыг шударга, хараат бус байдлаар судалж шинжлэх, зохих арга хэмжээ авах тогтолцоо болон зохион байгуулалт зохих ёсоор ажиллаж байгааг баталгаажуулах.
  7. Компанийн болон гадны аудиторуудын ажлын уялдаа холбоо, зохицуулалтыг хангах, дотоод аудитор ??ргээ хангалттай г?йцэтгэж, Компани дотроо зохих байр суурьтай байгаа эсэхийг баталагажуулах. Дотоод аудиторуудтай шууд харилцаа холбоотой ажиллаж, (i) удирдлагаас гаргасан дотоод хяналтын тайлангууд, Компанийн дотоод хяналтын б?тэц, санх??гийн тайлагналын ?йл явцын ?р д?нтэй байдлын ?нэлгээ, (ii) аудиторуудын магадлан итгэмжлэл, тайлан, удирдлагын ?нэлгээ, (iii) дотоод аудиторуудын ажлын г?йцэтгэлийг жил тутам ?нэлж, д?гнэх.
  8. Санх??гийн тайлагналын ?йл явцад оролцдог Санх?? эрхэлсэн захирал, санх?? хариуцсан гол удирдах албан тушаалтнуудын томилгоог хянан д?гнэх, ТУЗ-д томилгоонд ??рчл?лт оруулах талаар санал з?вл?мж гаргах.
  9. Санх??гийн тайлагнал, дотоод хяналтын зохимжг?й, алдаатай байдлын талаар санал гомдол гаргах тогтолцоог ?нэлж, д?гнэх. Хороо иймэрх?? асуудлыг шударга, хараат бус байдлаар судалж шинжлэх, зохих арга хэмжээ авах тогтолцоо болон зохион байгуулалт зохих ёсоор ажиллаж байгааг баталгаажуулах, гадны аудиторууд болон Компани хоорондын харилцааг хянах гол этгээд байх.

  (е) Бусад

  1. Аудитын хорооны дараагийн жилийн х?т?лб?р, цагийн хуваарь гаргаж батлах.
  2. Холбогдох хууль, х?р?нгийн биржийн болон бусад шаардлагуудын дагуу холбогдох талуудын ажил хэргийг ?нэлж д?гнэн, батлах.
  3. (a) Санх??гийн удирдах ажилтнуудад холбогдох Компанийн ёс з?йн д?рмийн ??рчл?лт, эрх ??ргийн татгалзал (б) холбогдох хууль, х?р?нгийн биржийн болон бусад шаардлагуудын дагуу уг ??рчл?лт, эрх ??ргийн татгалзлын тухай зарлах ажиллагааг ?нэлж д?гнэн, батлах.
  4. Компанийн аудиторууд эсвэл Компанийн хуучин хараат бус аудиторуудын хамтрагч, хуучин хамтрагч, ажилтан, , хуучин ажилтан болон хуучин хамтрагчийг ажилд авах бодлого журмыг боловсруулах, батлах, ?нэлж д?гнэх.
  5. Энэ Д?рэмд заасан ??рэг хариуцлагуудыг жил б?р ?нэлж д?гнэх, Хорооны з?гээс шаардлагатай гэж ?зэж буй ??рчл?лтийн талаар Томилгоо болон компанийн засаглалын хороо, ТУЗ-д санал з?вл?мж дэвш??лэх.
  6. Удирдлага, ТУЗ-??с санал бодлыг аван, ??рийн ажлын г?йцэтгэлийг жил б?р ?нэлж д?гнэх.
  7. Энэ Д?рэмд заасан б?х ??рэг хариуцлага биелэгдэж байгаа эсэхийг жил б?р хянаж баталгаажуулах.
  8. Хороо болон ТУЗ шаардлагатай гэж ?звэл энэ Д?рэм, Компанийн д?рэм, дагаж м?рдд?г хуулиудын х?рээнд бусад ажлуудыг хийж г?йцэтгэх.

  V. Тайлагнах

  Хороо холбогдох х?р?нгийн биржийн журамд заасан асуудлуудаар ТУЗ-д тогтмол тайлагнах ба Хорооны хурлын тэмдэглэлийг ТУЗ-д танилцуулна. Хороо ТУЗ-??с шаардсан хугацаанд ??рийн ?йл ажиллагааны талаар ТУЗ-д тайлагнана. Хороо Компанийн санх??гийн тайлангийн чанар, найдвартай байдал, хууль д?рэм журмын м?рд?лт, аудиторудын ажлын г?йцэтгэл, хараат бус байдал, Компанийн санх??, нягтлан бодох б?ртгэл хариуцсан багийн ажлын г?йцэтгэлтэй холбоотой аливаа асуудлаар ТУЗ-тэй хамтран ?нэлгээ д?гнэлт хийнэ.

  VI. Н??ц, мэдээлэл ашиглах

  Хороог ??ргээ г?йцэтгэхэд зориулж шаардлагатай н??ц??р хангана. Хороо хуулийн, нягтлан бодох б?ртгэлийн болон бусад з?вл?х??дийг ажиллуулах эрхтэй.

  TХороо ??рийн ??рэг хариуцлагыг биел??лэхийн тулд аливаа судалгаа шинжилгээ хийх эрхтэй байна. Хороо Компанийн аливаа ажилтан, мэргэжилтэн, гадны з?вл?х, аудиторуудтай шууд харилцаж Хорооны хуралд оролцох, Хорооны аливаа гиш??д болон з?вл?х??дтэй уулзаж ярилцахыг х?сч болох ба эдгээрийг удирдлага байхг?й ?ед ч хийж болно. Хороо ??рийн ??рг??дийг хэрэгж??лэхэд шаардагдаж буй Компанийн аливаа болон б?хий л тайлан тооцоо, данс б?ртгэлийг ашиглах эрхтэй.

  Хороо (a) аудит болон аудитын тайлан бэлтгэж гаргах, Компанийн ?йлчилгээг хянах буюу баталгаажуулах зорилгын улмаас хамтран ажиллаж буй х?ндл?нгийн нягтлан бодох б?ртгэлийн компанийн т?лб?р, (б) Хороонд ажиллаж буй аливаа хуулийн, нягтлан бодох б?ртгэлийн болон бусад з?вл?х??дийн цалин х?лс, (в) Хорооны ?д?р тутмын захиргааны зардлыг санх??ж??лэх санх??жилтийн хэмжээг тог

 • Эр??л ахуй, байгаль орчин, аюулг?й байдал, нийгмийн хариуцлагын хорооны д?рэм

  САУСГОБИ РЕСУРС ЛИМИТЕД
  ЭР??Л АХУЙ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЮУЛГ?Й БАЙДАЛ, НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ХОРООНЫ Д?РЭМ

  Зорилго

  Эр??л ахуй, байгаль орчин, аюулг?й байдал, нийгмийн хариуцлагын хороо (Хороо) нь Саусгоби Ресурс компанийн (Компани) Т?л??л?н удирдах з?вл?лд (ТУЗ) Компанийн аюулг?й байдал, эр??л ахуй, байгаль орчны асуудлуудыг удирдан чигл??лэх ??рэг хариуцлагаа хэрэгж??лэхэд туслалцаа дэмжлэг ?з??лэх ??рэгтэй ба энэх?? ??ргээ Компанийн аюулг?й байдал, эр??л ахуй, байгаль орчны ажлын г?йцэтгэлийг ?нэлж д?гнэх, аюулг?й байдал, эр??л ахуй, байгаль орчны бодлого, менежментийн тогтолцоог батлахад санал з?вл?мж дэвш??лэх замаар хэрэгж??лнэ.

  Зохион байгуулалт
  1. Хороо гурваас доошг?й гиш??нээс б?рдэх ба Г?йцэтгэх удирдлагын гиш??д тус Хорооны гиш??н байж болно.
  2. Хорооны гиш??дийг Томилгоо болон Компанийн засаглалын хорооноос санал дэвш??лсний дараа ТУЗ томилно.
  3. Хорооны гиш??дийн дийлэнхээр ирц б?рдэнэ.
  4. Шаардлагатай бол Хороо дэд хороод байгуулан, зарим эрх мэдлээ итгэмжлэн шилж??лж болно.
  5. ТУЗ-ийн шийдвэрээр Хорооны гиш??д Хорооны гиш??нээр ажилласны т?л?? цалин х?лс авах эрхтэй.

  Хурал

  Хороо шаардлага гарах б?рт хуралдах ба жилд д?рв??с доошг?й удаа хурал хийнэ.

  Хорооны сонгогдсон Дарга хуралд оролцох боломжг?й ?ед хуралд оролцож буй гиш??д дундаасаа т?р Даргыг сонгоно. Дарга бусад гиш??дтэй з?вшилц?н хурлын давтамж, ?ргэлжлэх хугацааг тогтоож, х?т?лб?р боловсруулна.

  Компанийн нарийн бичгийн дарга эсвэл нэр дэвш??лсэн х?н Хорооны нарийн бичгийн дарга байна.а

  Хорооны дарга хурлын х?т?лб?рийг Хорооны гиш??д болон ТУЗ-ийн бусад гиш??дэд урьдчилан х?рг??лсэн байхыг хариуцна.

  Хороо хуралд оролцож, Хорооны ?йл ажиллагааны талаар санал бодлоо хуваалцах шаардлагатай гэж ?зсэн х?м??сийг хуралд урьж оролцуулж болно.

  Тайлагнал

  Хороо ТУЗ-д тогтмол тайлагнах б?г??д ТУЗ-??с шаардсан асуудлуудаар заасан хугацаанд тайлан тавина.

  Н??ц болон мэдээлэл авах

  Хороо хуулийн, технологийн болон бусад хараат бус з?вл?х??дийг ажиллуулах эрхтэй. Хороо ??рийн ??рэг хариуцлагыг биел??лэхийн тулд аливаа судалгаа шинжилгээ хийх эрхтэй байна. Хороо Компанийн аливаа ажилтан, мэргэжилтэн, гадны з?вл?х, аудиторуудтай шууд харилцаж Хорооны хуралд оролцох, Хорооны аливаа гиш??д болон з?вл?х??дтэй уулзаж ярилцахыг х?сч болох ба эдгээрийг удирдлага байхг?й ?ед ч хийж болно. Хороо ??рийн ??рг??дийг г?йцэтгэхэд шаардагдаж буй Компанийн аливаа болон б?хий л тайлан тооцоо, данс б?ртгэлийг ашиглах эрхтэй.

  ??рэг хариуцлага
  1. Хороо Компанийн аюулг?й байдал, эр??л ахуй, байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын бодлогын ??рчл?лт??дийг хянаж, ?нэлж д?гнэн, санал з?вл?мж гаргана.
  2. Компанийн аюулг?й байдал, эр??л ахуй, байгаль орчны бодлогууд, холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдлыг Хороо удирдлагаас бичгээр ир??лсэн тайлангууд дээр ?ндэслэж, жил тутам хянан, ?нэлэлт д?гнэлт гаргана.
  3. Компанийн аюулг?й байдал, эр??л ахуй, байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын чиглэлийн ?йл ажиллагааны г?йцэтгэлийг Хороо хагас жил тутам хянан ?нэлж, д?гнэлт гаргана.
  4. Холбогдох удирдлагад тайлагнах шаардлагатай аюулг?й байдал, эр??л ахуй, байгаль орчны асуудал гарах тохиолдолд Хороо уг асуудлын шинж чанар болон засч залруулах аргахэмжээг нарийвчлан заасан удирдлагын тайлан мэдээг авч, ?нэлэлт д?гнэлт гаргана
  5. Хороо Компанийн аюулг?й байдал, эр??л ахуй, байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын асуудлуудын талаар ТУЗ-д тогтмол тайлагнана.
  6. Эрсдлийн ?нэлгээний хэрэгжилт, бизнест н?л??л?х?йц аюулг?й байдал, эр??л ахуй, байгаль орчны эрсдлийн б?ртгэл хийгдэж байгаа эсэхэд Хороо хяналт тавьж хариуцна.
  7. Хороо эрсдлийн б?ртгэл, хяналтын т?л?в байдлын тухай удирдлагын тайлангуудыг жил тутам ?нэлж д?гнэнэ.
  8. Хороо ??рийн ажлын г?йцэтгэлийг жил тутам хянана.

  Энэх?? Д?рмийн хангалттай байдлыг жил тутам хянаж д?гнэх ба ??рчл?лт хийх саналыг ТУЗ-д батлуулахаар гаргах болно.

 • Томилгоо болон компанийн засаглалын хорооны д?рэм

  САУСГОБИ РЕСУРС ЛИМИТЕД
  ТОМИЛГОО БОЛОН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ХОРООНЫ Д?РЭМ

  Зорилго

  Саусгоби Ресурс Лимитед (Компани) компанийн Томилгоо болон Компанийн засаглалын хороо (Хороо) нь (a) Т?л??л?н удирдах з?вл?л (ТУЗ) болон Хороодын гиш??дэд тохирох чадамжтай этгээдийг олж тогтоох, нэр дэвшигчдийг сонгуулах буюу томилуулахаар ТУЗ-д нэр дэвш??лэх, (б) Компанийн засаглалын удирдамжийн тухай ТУЗ-д санал боловсруулж, дэвш??лэх, компанийн засаглалын ?йл ажиллагааны тухай ТУЗ-д санал з?вл?мж гаргах, туслалцаа дэмжлэг ?з??лэх ?ндсэн зорилготой.

  Зохион байгуулалт

  Хороо ТУЗ-??с тогтоосон, Компанийн хараат бус, г?йцэтгэх бус гиш??дээс б?рдэх ба тэд Компанийн дагаж м?рдд?г хуулиуд, ?нэт цаас болон х?р?нгийн биржийн тухай хууль д?рм??дийн хараат бус байдалтай холбоотой заалт шаардлагуудыг м?рд?ж, биел??лж ажиллана.

  Хорооны гиш??дийг ТУЗ-??с томилно. Хорооны б?х гиш??д компанийн засаглалын чиглэлээр ажилласан туршлагатай байна. Хорооны гиш??дийн дийлэнхээр ирц б?рдэх ба дийлэнх гиш??д Хороог т?л??л?н ажиллах эрхтэй. Хороо нь дэд хороод байгуулан, зарим эрх мэдлээ итгэмжлэн шилж??лж болно.

  Хурал

  Шаардлагатай тохиолдолд Хороо хэдэн ч удаа хуралдаж болох ба жилд хамгийн багадаа 1-ээс доошг?й хуралдана.

  Хороог ТУЗ-ийн дарга эсвэл Компанийн хараат бус, г?йцэтгэх бус гиш??н даргална. Хорооны дарга Хорооны хурлыг даргалах ба бусад гиш??дтэй з?вл?лд?н хурлын давтамж, ?ргэлжлэх хугацааг тогтоож, х?т?лб?р боловсруулна.

  Хорооны Дарга хурлын х?т?лб?рийг Хорооны гиш??д болон ТУЗ-ийн бусад гиш??дэд урьдчилан х?рг??лсэн байхыг хариуцна.

  Эрх мэдэл, ??рэг хариуцлага

  Хороо дараах ??рэг хариуцлагатай байна.

  1. Компанийн стратегийг тэнцвэрж??лэн зохицуулах, ?р ашигтай шийдвэр гаргахад ТУЗ--ийн тохиромжтой б?тэц б?рэлдэх??нийг хангаж, ТУЗ-ийн б?тэц, б?рэлдэх??нийг (гиш??дийн мэдлэг, чадвар, туршлага) судлан, хамгийн багадаа жилд нэг удаа зохицуулалт хийх.
  2. ТУЗ-ийн гиш??ний шаардлагатай б?г??д тохирсон чадвар, ?з??лэлт??дийг тодорхойлж ?нэлэн, эдгээрнь ТУЗ-д таарчтохирч байгааэсэхийг тогтмол ?нэлжд?гнэх.
  3. ТУЗ-ийн гиш??дийн шаардлагатай б?г??д тохирсон чадвар, ?з??лэлт??дийг тодорхойлж, ?нэлэх ?йл явцыг боловсруулан хэрэгж??лэх.
  4. ТУЗ-ийн гиш??н болох тохиромжтой х?м??сийг тодорхойлж, тогтоох.
  5. ТУЗ-ийн гиш??нд нэр дэвшигчдийг сонгох, томилох, дахин томилох талаар ТУЗ-д санал з?вл?мж гаргах.
  6. ТУЗ-ийн хороодын (Томилгоо болон Компанийн засаглалын хороо орохг?й) гиш??дийг томилох талаар ТУЗ-д санал з?вл?мж гаргах.
  7. Г?йцэтгэх захирлын ??ргийг г?йцэтгэх чадамжтай залгамжлагчийн тухай Дэд ер?нхийл?гч болон Компанийн нарийн бичгийн даргад санал з?вл?мж дэвш??лэх.
  8. ТУЗ г?йцэтгэх удирдлагаас тусдаа, зохистой хэмжээнд хараат бус ажиллахад тохирсон б?тэц, ?йл ажиллагаатай байхыг хангах.
  9. ТУЗ-ийн г?йцэтгэх удирдлагаас тусдаа, хараат бус байх тухай санал авах ??днээс хэлэлц??лэг хийх (удирдлага оролцохг?й).
  10. Хараат бус г?йцэтгэх бус гиш??дийн хараат бус ажиллах байдлыг ?нэлэх.
  11. Г?йцэтгэх бус гиш??дийн з?гээс ??ргээ г?йцэтгэхэд шаардагдах цаг хугацааг тогтмол ?нэлж д?гнэн, гиш??д тухайн цаг хугацаааны шаардлагыг хангаж буй эсэхийг ?нэлэх.
  12. Шинэ гиш??дэд зориулж чигл??лэх х?т?лб?р боловсруулах.
  13. ТУЗ-ийн гиш??дийг ?ргэлжл??лэн сургах тухай ТУЗ-д санал з?вл?мж гаргах.
  14. ТУЗ-ийн гиш??дийн ур чадварын зохимжтой тэнцвэрийг хадгалахад чиглэсэн залгамжлалынт?л?вл?г??ний хэрэгжилтийг хангах, тэдгээрийг байнга ?нэлж д?гнэх
  15. ТУЗ-ийн гиш??нийг шалтгаантайгаар ч?л??л?х талаар санал гаргах.
  16. ТУЗ-ийн ажлын г?йцэтгэлийн тухай б?х гиш??дээс санал, тайлбар авах; ТУЗ, т??ний хороод, гиш??н тус б?рийн ?р ашигтай ажиллагааг ?нэлэх ?йл явцыг хянах, ?нэлгээний тухай ТУЗ-д жил б?р тайлагнах.
  17. Компанийн засаглалын бодлого журмуудын тухай ТУЗ-д санал з?вл?мж гаргах. Компанийн засаглалын асуудалтай холбоотой ?нэт цаасны тухай хуулийн заалт, х?р?нгийн бирж болон бусад зохицуулалтын шаардлагууд, ?йлдвэрлэлийн тэрг??н туршлагуудын боловсронгуй болгосныг анхаарч ?зэн, ТУЗ-ийн практик ?йл ажиллагаа, ?йл явцыг ?нэлж д?гнэх. Компанийн засаглалын бодлого, практик ?йл ажиллагаа, д?рэм журмын таарамжтай, нийлэмжтэй байдлыг жил тутам ?нэлж д?гнэх, Хорооноос шаардлагатай гэж ?зсэн аливаа ??рчл?лтийн тухай ТУЗ-д санал дэвш??лэх.
  18. ТУЗ-д Олон талт байдлын бодлогыг бэлтгэж танилцуулах. Олон талт байдлын бодлогыг хянаж д?гнэн, уг бодлогыг хэрэгж??лэх, т?гээхтэй холбоотой хэмжиж болохуйц зорилтуудыг тодорхойлох. Уг зорилтуудын г?йцэтгэлийн байдлыг ТУЗ-д тайлбарлах.
  19. Компанийн засаглалтай холбоотой Компанийн д?рэм журамд оруулах ??рчл?лт??дийг хянаж, ?нэлж д?гнэх.
  20. Компанийн хууль журам м?рд?х бодлого, практикийг ?нэлж д?гнэх, омпанийн засаглалтай холбоотой хуулийн шаардлагуудын хэрэгжилтийг хянан баталгаажуулах системийн ажиллагааг хангах.
  21. ТУЗ-ийн гиш??д болон г?йцэтгэх удирдлагуудын тасралтг?й сургалт, мэргэжлийн х?гжлийн тухай хянаж, ?нэлж д?гнэх.
  22. Жилийн тайланд компанийн засаглалын мэдээллийн тухай ?нэлж д?гнэн оруулах.
  23. Энэ Д?рмийн хэрэгжилтийг жил тутам ?нэлж д?гнэх, Хорооноос шаардлагатай гэж ?зсэн аливаа ??рчл?лтийн тухай ТУЗ-д санал дэвш??лэх.
  24. Ашиг сонирхлын з?рчилтэй холбоотой асуудлуудыг Компанийн бизнесийн ёс з?йн д?рмийн дагуу шийдэхэд ТУЗ-д туслалцаа ?з??лэх ??ргээ биел??лэх.
  25. Боломжтой бол гадны з?вл?х авч ажиллуулах тухай гиш??ний х?сэлтийг з?вш??рч, Компанийн зардлаар тухайн гадны з?вл?хийг ажиллуулах.
  26. Хороо болон ТУЗ шаардлагатай гэж ?звэл энэх?? Д?рэм, Компанийн д?рэм, дагаж м?рдд?г хуулиудын х?рээнд бусад ажлуудыг хийж г?йцэтгэх.
  27. Хорооны ажлын г?йцэтгэлийг жил б?р ?нэлж д?гнэх.
  28. ТУЗ-д тогтмол тайлагнах.
  29. ТУЗ болон Компанийн удирдлагын ?нэлгээг хянах.

  Н??ц

  Хороо нь шаардлагатай ?ед мэргэжлийн, хараат бус з?вл?х??дийг ажиллуулах эрхтэй ба дараах онцгой эрхтэй байна: (i) х?ний н??ц хайх компанид т?л?х шаардлагтай т?лб?рийн хэмжээг тогтоох, Хороонд з?вл?х зорилгоор ажиллуулж буй мэргэжлийн з?вл?хийн т?лб?рийн хэмжээг тогтоох болон (ii) ТУЗ-ийн гиш??нд нэр дэвшигчийг тодруулахад хамтран ажиллах х?ний н??цийн хайлтын компанийг ажиллуулах, гэрээг нь дуусгавар болгох юм.

  ТУЗ-ийн шинэ гиш??н томилох

  ТУЗ-ийн гиш??нд тохирох х?м??сийг олж тогтоох ??рэг хариуцлагаа биел??лэхдээ Хороо (i) нэр дэвшигч б?рийн хараат бус ажиллах чадвар, (ii) мэргэжил, туршлага, (iii) ТУЗ болон хороодын гиш??д тус тусын удирдамжийг хангах ур чадварын тэнцвэр, (iv) дахин сонгогдохоор хэлцэгдэж буй гиш??дийн ?нг?рс?н хугацаанд хийсэн ажлын г?йцэтгэл, (v) холбогдох зохицуулалтын шаардлагууд, (vi) ТУЗ, Хорооноос гаргасан бусад шалгуур ?з??лэлт??дийг анхаарч судална.

  Тохиромжтой нэр дэвшигчдийг олохын тулд ?рг?н хэмжээний судалгаа лавлагаа хийнэ. ??нд:

  1. ТУЗ-ийн гиш??нд байх шаардлагатай мэдлэг, чадвар, туршлагыг тогтмол ?нэлэх;
  2. ТУЗ-д ?з??лж буй болон шаардлагатай мэдлэг, чадвар, туршлагыг тогтмол ?нэлэх;
  3. ТУЗ-ийн гиш??д ??рийн ??рэг хариуцлагыг хангалттай биел??лэхэд шаардагдах цаг хугацааг тодорхойлж ?нэлэх;
  4. нэр дэвшигчдийн тухай бусдаас (мэргэжлийн судалгаа шинжилгээний болон ажилд авах чиглэлээражилладаг з?вл?х??д) асууж лавлах;
  5. нэр дэвшигч б?ртэй ярилцлага хийх, ажил мэргэжлийн тухай лавлагаа судалгаа хийх болон
  6. нэр дэвшигч б?р гиш??ний ??рэгт ажлын ??рэг хариуцлагыг биел??лж чадах мэргэжил, ур чадвар, туршлагатай байх, ??рэг хариуцлагаа биел??лэхэд шаардлагатай цаг хугацааг зориулан ажиллах чадвартай эсэхийг баталгаажуулах.
 • Цалин, урамшууллын хорооны д?рэм

  ЦАЛИН, УРАМШУУЛЛЫН ХОРООНЫ Д?РЭМ

  I. Зорилго

  Саусгоби Ресурс Лимитед (Компани) компанийн Цалин, урамшууллын хороо (Хороо) нь Компанийн Т?л??л?н удирдах з?вл?лийн (ТУЗ) гиш??н болон г?йцэтгэх удирдлагын цалин урамшуулалтай холбоотой ТУЗ-ийн ??рг??дийг хийж, г?йцэтгэх ?ндсэн зорилготой. ??нд дараах ??рэг хариуцлагууд багтах боловч ??гээр хязгаарлагдахг?й:

  1. Ахлах т?вшний удирдлагыг компанид элс??лэх, х?гж??лэх, хадгалахад Томилгоо, Компанийн засаглалын хороо болон ТУЗ-д туслах
  2. Ахлах т?вшний удирдлагуудын ажлын г?йцэтгэл болон цалин урамшууллыг ?нэлж д?гнэх
  3. Ахлахт?вшний удирдлагын албан тушаалын залгамжлах т?л?вл?г??г боловсруулах
  4. ТУЗ-ийн болон ахлах т?вшний удирдлагын цалин урамшууллын б?тэц, зохион байгуулалтыг боловсруулах б?г??д ??нд цалин х?лс, ноогдол хувь болон хувьцаа олголт хэлбэрээр жилийн болон урт хугацаат шагнал урамшууллын т?л?вл?г?? орно.
  5. Ахлах т?вшний удирдлагын зориулсан тэтгэмжийн т?л?вл?г??.
  6. Бусад хувьцаа эзэмшлийн удирдамж зааварчилгаа.

  II. Зохион Байгуулалт

  Хороо ТУЗ-??с тодорхойлсон хараат бус, г?йцэтгэх бус гиш??дээс голчлон б?рдэх ба Компанийн дагаж м?рдд?г хууль, ?нэт цаас, х?р?нгийн бирж болон бусад зохицуулалтын тухай хуулиудын хараат бус байдал, туршлагатай холбоотой заалт шаардлагуудыг м?рд?ж ажиллана. Хорооны гиш??дийг Томилгоо болон Компанийн засаглалын хорооноос санал дэвш??лсний ?ндсэн дээрТУЗ томилно эсвэл солино.

  Хорооны гиш??н б?р ахлах т?вшний удирдлагын цалин урамшууллын эрх з?йн зарчим, практикийн талаар ойлголттой байх ёстой. Хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ТУЗ-?ийн гиш??д сонгогдсоны дараах эхний ТУЗ-ийн хурлаар Хорооны гиш??дийг томилно. Хэрэв Хорооны гиш??дийн томилгоо хийгдээг?й тохиолдолд Хорооны гиш??д нь залгамжлагч томилогдох х?ртэл гиш??дийн ??ргийг г?йцэтгэнэ. ТУЗ нь гиш??д томилогдох жил тутмын хурлын хооронд Хорооны гиш??ний хоосон гиш??нчлэлд гиш??н томилж болно. ТУЗ-??с гаргасан тогтоолоор аль ч Хорооны гиш??нээс огцруулж болно. Хорооны гиш??дийн дийлэнхээр ирц б?рдэх ба дийлэнх гиш??д Хороог т?л??л?н ажиллах эрхтэй.

  Шаардлагатай бол Хороо дэд хороод байгуулан, зарим эрх мэдлээ итгэмжлэн шилж??лж болно.

  III. Хурал

  Шаардлагатай гэж ?звэл Хороо хэдэн ч удаа хурал хийж болох ба жилд хамгийн багадаа нэгээс доошг?й хуралдана.

  Хорооны гиш??д хорооны хурлыг удирдах Даргыг сонгох ба Даргаар сонгогдсон гиш??н бусад гиш??дтэй з?вшилц?н хурлын давтамж, ?ргэлжлэх хугацааг тогтоож, х?т?лб?р боловсруулна. Дарга нь хараат бус гиш??н байна.

  Дарга хорооны хурлын х?т?лб?рийг Хорооны гиш??д болон ТУЗ-ийн бусад гиш??дэд урьдчилан х?рг??лсэн байхыг хариуцна.

  IV. Эрх, ??рэг

  Хороо дараах эрх, ??рэгтэй байна.

  1. ТУЗ-д (i) ТУЗ-ийн гиш??д, г?йцэтгэх удирдлагуудын цалин, урамшууллын бодлого, зохион байгуулалт болон цалин, урамшууллын бодлого (ii) Компанийн зорилт, зорилтуудад нийцэх?йц м?н удирдлагаас гаргасан цалин, урамшууллын саналыг харгалзан ?зэж албан ёсны, ил тод д?рэм журам бий болгохтой холбоотой ?нэлэлтд?гнэлт ?гч, байнга санал з?вл?мжгаргаж ажиллах
  2. Г?йцэтгэх захирлын цалинтай холбогдуулан компанийн зорилго зорилтуудыг хамгийн багадаа жилд нэг удаа хянаж батлах, эдгээр зорилго зорилтуудын дагуу Г?йцэтгэх захирлын ажлын г?йцэтгэлийг ?нэлж д?гнэх, энэх?? ?нэлгээнд ?ндэслэн Г?йцэтгэх захирлын цалингийн т?вшинг тогтоох Хороо Г?йцэтгэх захирлын урт хугацааны цалин, урамшууллыг тодорхойлохдоо Компанийн ажлын г?йцэтгэл, хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг орлого, ижил т?стэй компаниудын г?йцэтгэх захирлуудын цалин, урамшуулал, ?нг?рс?н жил??дэд г?йцэтгэх захиралд олгож байсан урамшуулал болон бусад холбогдох х?чин з?йлсийг харгалзан ?знэ.
  3. Бусад г?йцэтгэх удирдлага, ТУЗ-ийн г?йцэтгэх болон г?йцэтгэх бус гиш??д, ахлах т?вшний удирдлагуудын цалин, урамшууллын багцыг (??нд х?д?лм?рийн гэрээ цуцлах, ажлаас халах, гарсны тэтгэмж орно) хамгийн багадаа жилд нэг удаа хянан ?зэж, ТУЗ-д санал з?вл?мж гаргах, батлах Г?йцэтгэх удирдлагад ?гч буй цалин, урамшууллын дийлэнх хувь хэмжээг компанийн болон хувь х?ний ажлын г?йцэтгэлтэй уялдуулахыг эрмэлзэнэ.
  4. Компанийн ажилтнуудын болон ТУЗ-ийн гиш??дийн Хувьцааны урамшууллын т?л?вл?г?? болон бусад урамшууллын т?л?вл?г??, хувьцаанд суурилсан т?л?вл?г??г удирдан хэрэгж??лж, хувьцаа эзэмших з?вл?мж гаргах болон жил тутам дээрх т?л?вл?г??г хянах, энэ талаар ТУЗ-д санал з?вл?мж гаргах
  5. Хувьцааны ашгийн урамшуулал болон хувьцааны ноогдол х?лээн авагч, хувьцааны т?р?л, хэмжээ, хувьцааг борлуулахтай холбогдох ?нэт цаас, х?р?нгийн биржийн тухай хууль болон бусад шаардлагуудын дагуу тогтоож тодорхойлох
  6. Гол чухал удирдах албан тушаалуудын залгамж халааны т?л?вл?г??г тогтмол ТУЗ?-тэй хамтарч хянан, эдгээр албан тушаалуудад томилогдох хувь х?м??сийг ТУЗ-д санал болгох
  7. Хяналт, компанийн засаглал, мэдээлэл задруулахтай холбоотой шаардлагуудын хэрэгжилтийг хянан шалгах тогтолцооны ажиллагааг хангах
  8. Компаниас цалин, урамшууллын талаар олон нийтэд гаргаж буй мэдээллийг хянах
  9. Холбогдох ?нэт цаас, х?р?нгийн биржийн тухай хууль болон бусад зохицуулалтын шаардлагуудын дагуу аливаа тайланг хянан ?нэлэх
  10. Энэ Д?рмийг жил тутам хянан, ?нэлж д?гнэн Хорооноос дэвш??лсэн аливаа ??рчл?лтийг ТУЗ-д санал болгох
  11. ??рийн ажлын г?йцэтгэлийг жил тутам ?нэлж д?гнэх
  12. ТУЗ-д тогтмол тайлагнах
  13. Хороо болон ТУЗ-??с шаардлагатай гэж ?зсэн бусад ?йл ажиллагааг энэ Д?рэм, Компанийн д?рэм, дотоод журам, холбогдох хуульд нийц??лэн хийж г?йцэтгэх

  V. Н??ц болон Хараат бус з?вл?г??

  Хороо хараат бус мэргэжлийн з?вл?х??дийг ажиллуулах эрхтэй ба ??нд (i) ТУЗ-ын гиш??д, г?йцэтгэх болон ахлах т?вшний удирдлагуудын цалингийн ?нэлгээ хийх зорилгоор Хороонд ажиллах з?вл?х??дийг ажилд авах, (ii) з?вх?н Хороонд ажиллаж буй з?вл?хийн ажлын хугацаа болон цалин х?лсний хэмжээг тодорхойлох эрх орно.

 • Т?л??л?н удирдах з?вл?лийн гиш??ний томилгоо

  Хувьцаа эзэмшигчээс ТУЗ-ийн гиш??нд нэр дэвшигч санал болгох журам

  Хувьцаа эзэмшигчдийн санал -- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн б?х нийтийн хурал дээр сонгох эрхтэй нэг буюу т??нээс дээш тооны хувьцааг хоёроос доошг?й жил эзэмшсэн хувьцаа эзэмшигч компанийн ТУЗ-ийн гиш??нд нэр дэвшигч санал болгох эрхтэй байна. Санал нь компанийн дараагийн хувьцаа эзэмшигчдийн б?х нийтийн хурал дээр хувьцаа эзэмшигчийн з?гээс хэлэлц??лэхийг х?сч буй з?йлийг бичгээр танилцуулсан мэдэгдэл байна.

  Саналыг (i) компанийн сонгох эрхтэй хувьцааны 1 хувь буюу зах зээлийн ?нэлгээгээр ??нээс ил?? хувьцаа эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигч гарган, гарын ?сэг зурж, (ii) компани уг саналыг ?мн?х жилийн лавлах ?др??с 3 сарын ?мн? х?лээж авсан бол (iii) м?н санал дэвш??лж буй хувьцаа эзэмшигч уг саналд мэдэгдлээ хавсаргаж, дэмжиж буй хувьцаа эзэмшигчид шуудангийн хаяг, хувьцаа эзэмшилтийн байдал зэрэг дэлгэрэнг?й мэдээллийг ир??лсэн байвал санал х?чинтэй байна.

  Компани саналыг х?лээн аваад, санал гаргасан хувьцаа эзэмшигч болон уг саналтай холбогдуулан хувьцаа эзэмшигчдийн б?х нийтийн хуралд оролцох эрхтэй бусад х?м??ст саналын тухай дэлгэрэнг?й мэдэгдэл илгээнэ. Тодорхой хязгаарлалттайгаар компани санал гаргасан хувьцаа эзэмшигчийг хурал дээр саналаа танилцуулахыг з?вш??рд?г.

  Канад Улсын Бритиш Колумбиа мужийн Корпорацийн тухай хуулийн 187-191 д?гээр хэсэгт (Б?лэг 7: Хувьцаа эзэмшигчдийн санал) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн б?х нийтийн жилийн хурал дээр хувьцаа эзэмшигч ТУЗ-ийн гиш??нд нэр дэвшигчийг хэрхэн санал болгох тухай ?е шатуудыг дэлгэрэнг?й ?з??лэв.

  Б?лэг 7: Хувьцаа эзэмшигчдийн санал

  Нэр томьёо ба хэрэглээ

  1. 187 Энэ б?лэгт дараах нэр томьёог дор заасан утгаар ойлгоно:

   "санал" - компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн дараа жилийн б?х нийтийн хурал дээр хэлэлц??лэхийг х?сч буй асуудлыг багтаасан, санал гаргагчийн бичгээр гаргаж буй мэдэгдэл;

   "эрх б?хий хувьцаа эзэмшигч" -- саналтай холбоотойгоор

   1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн б?х нийтийн хурал дээр сонгох эрхтэй нэг буюу т??нээс дээш тооны хувьцааны б?ртгэгдсэн эзэмшигч,
   2. саналд гарын ?сэг зурсан ?дрийн байдлаар дээрх тооны хувьцааг тасралтг?й хоёр жил эзэмшсэн хувьцаа эзэмшигч байх ба

   доор (2)-т заасан этгээд биш,

   "санал гаргагч" -- компанид санал гаргаж буй эрх б?хий хувьцаа эзэмшигч;

   "дэмжигч" -- 188-ийн (1)-ийн (б)-д заасан саналд гарын ?сэг зурсан этгээд.

  2. Саналд гарын ?сэг зурсан ?др??с ?мн? 2 жилийн хугацаанд тухайн этгээд буюу санал гаргагч саналаа б?х нийтийн хурал дээр ??рийн биеэр болон т?л??л??лэн танилцуулааг?й бол, саналын хариуд компани 189-ийн (1) - (3)-ийг баримталсан бол тухайн этгээд эрх б?хий хувьцаа эзэмшигч болохг?й.
  3. Хэрэв олон нийтэд нээлттэй компани биш бол тухайн компанид энэ б?лэг хамаарахг?й.

  Х?чинтэй саналд тавигдах шаардлагууд

  1. 188 Санал дараах тохиолдолд х?чинтэй байна.
   1. Саналд санал гаргагч гарын ?сэг зурсан байх,
   2. Саналд доорх эрх б?хий хувьцаа эзэмшигчид болон санал гаргагч гарын ?сэг зурсан байна:
    1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн б?х нийтийн хурал дээр сонгох эрхтэй, компанийн хувьцааны 1 хувийг эзэмшдэг буюу
    2. дээрх тооноос давсан зах зээлийн ?нэлгээ б?хий хувьцаа эзэмшдэг б?ртгэгдсэн хувьцаа эзэмшигч
   3. Уг саналыг мэдэгдлийн хамт ?мн?х жилийн лавлах ?д?р тохиохоос 3 сарын ?мн? компанийн б?ртгэгдсэн оффист х?рг??лсэн байна.
   4. Саналд мэдэгдлийг хавсаргах ба санал гаргагч болон дэмжигч гарын ?сэг зурсан байна. Хэрэв санал гаргагч болон дэмжигч нь корпораци бол ТУЗ-ийн гиш??н эсх?л ахлах албан тушаалтан гарын ?сэг зурах ба
    1. гарын ?сэг зурсан этгээдийн нэр, хаяг,
    2. гарын ?сэг зурсан этгээдийн эзэмшиж буй сонгох эрхтэй хувьцааны тоо, ангилал, сери,
    3. (i)-д дурдааг?й бол хувьцааны б?ртгэгдсэн эзэмшигчийн нэрийг оруулж бичнэ.
  2. Нэмэлт материал болгож саналд тайлбар дагалдуулж болно.
  3. Санал болон дэд хэсэг (2)-т зааснаар тайлбар гаргасан бол санал, тайлбарын хамт 1000 ?гээс хэтрэхг?й ба энэх?? дэд хэсгийн зорилгоор саналд дэд хэсэг (1)-ийн (a), (b)-д заасан гарын ?сэг, (1)-ийн (d)-д заасан мэдэгдэл орохг?й.

  Саналтай холбогдон гарах эрх, ??рэг

  1. 189 Дэд хэсэг (4)-ийн (b), (5)-тай холбогдуулан санал х?лээж авсан компани дэд хэсэг (2)-ийн дагуу б?х нийтийн хуралд оролцох эрхтэй х?м??ст
   1. санал,
   2. санал гаргагч, дэмжигчийн нэр, хаяг,
   3. тайлбарыг мэдэгдэнэ.
  2. Дээрх дэд хэсэг (1)-д заасан мэдээллийг
   1. 169-р хэсэгт дурдсаны дагуу б?х нийтийн хурлын мэдэгдлийг илгээх хугацаанд эсх?л
   2. б?х нийтийн хуралтай холбоотой компанийн мэдээллийн танилцуулгад оруулна.
  3. Дэд хэсэг (4)-ийн (b), (5)-ийн тухайд компани санал гаргагчийг саналаа хувьцаа эзэмшигчдийн б?х нийтийн хурал дээр ??рийн биеэр болон т?л??л??лэн танилцуулахыг з?вш??рн?. Санал гаргагч нь хурлын ?еэр эрх б?хий хувьцаа эзэмшигч байх ёстой.
  4. Хэрэв компани хувьцаа эзэмшигчдийн б?х нийтийн хуралтай холбоотой нэгээс ил?? санал х?лээн авбал компани
   1. тухайн саналуудын б?ртгэгдсэн оффист ирсэн анхны саналтай холбогдуулан дэд хэсэг (1) - (3)-ыг м?рд?х ба
   2. бусад саналуудын тухайд дэд хэсэг (1) - (3)-ыг м?рд?хг?й.
  5. 191-ийн (3)-тай холбогдуулж дараах тохиолдлуудын аль нэг ??свэл компани 189-ийн (1)-(4)-ийн дагуу саналыг боловсруулах шаардлагаг?й:
   1. ТУЗ-ийн гиш??д санал х?лээн авсан ?др??с хойш болох байсан хувьцаа эзэмшигчдийн б?х нийтийн хурлыг зарлан хуралдуулж, 169-ийн дагуу хурлын мэдэгдлийг илгээх;
   2. 188-ийн (1)-д заасан з?йлийн х?рээнд санал х?чинтэй биш бол эсх?л 188-ын (3)-т заасан хэмжээ хэтрэх;
   3. хувьцаа эзэмшигчдэд хурлын мэдэгдэл, мэдээллийн танилцуулгаар б?х нийтийн хурлын тухай адилхан санал х?рг??лсэн бол, м?н хурал дээр тогтсон хэмжээний дэмжлэг авааг?й бол;
   4. саналыг компанийн бизнес, ?йл ажиллагаанд хамаарахг?й гэж ?знэ;
   5. саналын ?ндсэн зорилго нь
    1. мэдээлэл хамгаалах,
    2. компани, ТУЗ-ийн гиш??д, удирдах албан тушаалтнууд, хувьцаа эзэмшигчдийн эсрэг хувь х?ний з?гээс гаргасан нэхэмжлэл, гомдлыг засч залруулах;
  6. санал бодитоор хэрэгжих;
  7. хэрэгжсэн саналаас ??дэж компани з?рчил гаргахад х?рвэл;
  8. компанийн хэрэгж??лэх эрх мэдлээс хэтэрсэн асуудлыг саналд тусгах.

  Хариуцлага

  190 189-ийн (1), (2), (3), (4)-ийг компани эсвэл хувь х?н м?рдс?н??с ??дэх аливаа хариуцлагыг компанийг т?л??лж буй аливаа компани, хувь х?н х?лээхг?й.

  Саналыг боловсруулахаас татгалзах

  1. 191 189-ийн (5)-ын улмаас саналыг 189-ийн (1)-(4)-ийн дагуу боловсруулахг?й гэж т?л?вл?ж буй компани санал авснаас хойш 21 хоногийн дотор санал гаргагчид
   1. саналтай холбоотой компанийн шийдвэр,
   2. шийдвэрийн тухай тайлбарыг х?рг??лэх ёстой.
  2. Мэдэгдэл х?лээн авсан санал гаргагч компанийн шийдвэрийг хянуулахаар ш??хэд хандаж болно.
  3. Санал гаргагч ш??хэд хандсан тохиолдолд ш??х б?х нийтийн хурлыг хориглож болох ба компани саналыг боловсруулахг?й байх ?ндэслэл байхг?й гэж ?звэл дор дурдсан з?йлсийн аль нэгийг шаардана:
   1. ш??хээс тогтоосон хугацаанд 189-ийн (1)-(4)-ийг компани дагаж м?рд?х;
   2. б?х нийтийн хурлаас ?мн? боломжийн хугацаанд 189-ийн (1)-д заасан мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчдэд ?г?хг?й бол компани <
   3. тухайн саналыг авч хэлэлцэхээр б?х нийтийн хурлыг ??рийн зардлаар зохион байгуулах,
   4. ш??хээс тогтоосон н?хц?л, журмаар хуралтай холбогдуулан 189-ийн (1)-(4)-ийг дагаж м?рд?х;
   5. Санал гаргагчийн ш??хэд хандахтай холбогдон гарсан хуулийн б?х зардал т?лб?рийг компаниар н?х?н т?л??лэх.
  4. Саналаас ??дэж хохирол амссан гэж ?зэж буй компани буюу хувь х?н компани саналыг авч хэлэлцэхээс татгалзсан тухай асуудлаар ш??хэд хандаж болох ба ш??х 189-ийн (4)-ийн (b), (5) хамаатай байна гэж ?звэл холбогдох захирамж гаргана.

  Ванкувер, Хонгконг, 2012.03.28

 • ОЛОНХИЙН САНАЛААР ТУЗ-ИЙН ГИШ??Н СОНГОХ БОДЛОГО

  ОЛОНХИЙН САНАЛААР ТУЗ-ИЙН ГИШ??Н СОНГОХ БОДЛОГО

  ЗОРИЛГО:

  Компанийн Т?л??л?н удирдах з?вл?л (“ТУЗ”) гиш??н б?рээ Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн саналыг авсан байх ёстой гэж ?здэг. ТУЗ-ийн гиш??нийг Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар сонгох б?г??д олонхийн саналыг авч чадааг?й нэр дэвшигч (“Дэмжигдээг?й гиш??н”) нь компанийн д?рмийн дагуу нэр дэвшсэн боловч олонхийн саналыг авч чадааг?й тул дэмжигдээг?йд тооцогдоно.

  ХАМРАХ Х?РЭЭ:

  Энэх?? бодлого нь з?вх?н ?рс?лд??нг?й сонгон шалгаруулалтанд хамаарна. ?рс?лд??нг?й сонгон шалгаруулалт гэдэг нь нэр дэвшигчийн тоо хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдээлэлд заасан гиш??дийн тоотой тэнц?? байх сонгон шалгаруулалтыг хэлнэ. ?рс?лд??нг?й сонгон шалгаруулалтанд нэр дэвшигчид санал ?г?хг?й байх нь нэр дэвшигчийн эсрэг санал ?гс?нтэй адил ?йлчилнэ.

  СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖУРАМ:

  Энэ бодлогыг баталсан ?др??с хойш ТУЗ-д нэр дэвшсэн х?нд дараах шаардлагыг тавина:

  1. Энэ бодлогыг дагаж м?рд?х?? батлах;
  2. Томилгоо ба Компанийн Засаглалын Хороо (“Хороо”)-ны Даргад ажлаас халагдах огноог?й ?рг?дл?? ?гн?.

  Хувьцаа эзэмшигч нь итгэмжлэгдсэн т?л??л?гч??р?? дамжуулан нэр дэвшигч б?рт санал ?г?х эсх?л ?г?хг?й байх эрхтэй. Компанийн Нарийн Бичиг ?гс?н болон ?г??г?й саналын тоог тэмдэглэн хурлын дараа саналын ?р д?нг нийтэд мэдээлнэ. Хувьцаа эзэмшигчид гар ?рг?ж санал ?г?х тохиолдолд Компани итгэмжлэгдсэн т?л??л?гч??р?? дамжуулан ?гс?н болон ?г??г?й саналын тоог нийтэд танилцуулна.

  САНАЛ ?Г?ХГ?Й БАЙХЫН ?Р Н?Л??:

  Саналын ?р д?нгээр нэр дэвшигч гиш??н нь Дэмжигдээг?й Гиш??н болсон байвал тухайн гиш??н компанийн тухай хуулийн дагуу сонгогдсон боловч Компанийн хувьцаа эзэмшигчдээр дэмжигдээг?йд тооцогдож халагдах ?рг?дл?? ?гс?нд тооцогдоно. ТУЗ нь Дэмжигдээг?й Гиш??ний халагдах ?рг?длийг Хороонд ?гч тухайн ?рг?длийг х?лээн з?вш??р?х эсэх талаарх санал з?вл?мжийг Хорооноос авна. Ямар нэгэн онцгой н?хц?л байдал ??сээг?й тохиолдолд Хороо нь тухайн ?рг?длийг х?лээн з?вш??р?хийг з?вл?н?.

  ТУЗ-ийн гиш??нийг сонгох хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болсноос хойш 90 хоногийн дотор:

  1. Хороо ??рийн санал з?вл?мж?? ТУЗ-д ?гн?.
  2. ТУЗ нь Дэмжигдээг?й Гиш??ний халагдах ?рг?длийг х?лээн авах ?г?йгээ шийднэ. Онцгой тохиолдлоос бусад тохиолдолд ТУЗ нь Дэмжигдээг?й Гиш??ний халагдах ?рг?длийг х?лээн авна.
  3. Компани нь Дэмжигдээг?й Гиш??н ажлаас халагдсаныг хэвлэлээр мэдээлэх, эсвэл ТУЗ яагаад халагдах ?рг?длийг х?лээн авааг?й шалтгааныг тайлбарлахын сацуу ТУЗ-ийн шийдвэрийг Торонтогийн Х?р?нгийн Биржэд х?рг??лнэ.

  Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу ТУЗ нь (i) ТУЗ-ийн хоосон орон тоог дараачийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурал х?ртэл хэвээр хадгална (ii) хувьцаа эзэмшигчдийн дэмжсэн гиш??нийг томилон тухайн хоосон орон тоог н?хн? (iii) хоосон орон тоог н?х?хийн тулд шинэ ТУЗ-ийн гиш??н сонгох хувьцаа эзэмшигчдийн тусгай хурал зарлан хуралдуулна.

  ДЭМЖИГДЭЭГ?Й ГИШ??НИЙ ЭРХ Т?ДГЭЛЗ??ЛЭЛТ:

  Дэмжигдээг?й Гиш??нээс бусад гиш??д Дэмжигдээг?й Гиш??ний ажлаас гарах ?рг?длийг х?лээж авах эсэхийг шийдвэрлэх Хорооны эсвэл ТУЗ-ийн хуралд оролцоно. Хэрэв Дэмжигдээг?й Гиш??н хурлын ирцийг б?рд??лэхийн тулд хуралд оролцох ёстой болвол хуралд оролцох хэдий ч шийдвэр гаргалтанд оролцохг?й.

  Баталсан: 2013 оны 11 сарын 5
  ??рчл?лт оруулсан: 2017 оны 5 сарын 10
  Хянасан: 2018 оны 11 сарын 18

 • ТУЗ-ИЙН ОЛОН ТАЛТ БАЙДЛЫН БОДЛОГО

  ТУЗ-ИЙН ОЛОН ТАЛТ БАЙДЛЫН БОДЛОГО

  1. Зорилго

  Энэх?? Бодлого нь Компанийн т?л??л?н удирдах з?вл?л (“ТУЗ”)-ийн олон талт байдлыг дэмжих зорилготой юм. Бодлого нь ТУЗ дахь эмэгтэйч??дийн т?л??л?л болон бусад ц??нх б?лгийн т?л??ллийг нэмэгд??лэх, олон талт байдлын талаарх санал санаачилгыг дэмжих зорилттой.

  2. Алсын хараа

  Компани нь г?йцэтгэлийн чанарыг сайжруулахад ТУЗ-д олон т?рлийн х?м??с байх нь ?нд?р ач холбогдол, ашиг тустай гэж ?здэг. Компани нь ТУЗ-ийн олон талт байдлын бодлогыг дэмжиж ажиллах ??рэгтэй.

  3. Бодлогын мэдэгдэл

  Компани нь ТУЗ-ийн гиш??дийн мэдлэг чадвар, туршлага, боловсрол, ?ндэс угсаа, х?йсийн ялгаатай байдал болон бусад ялгаатай шинж чанарууд ТУЗ-ийн шийдвэр гаргах чадварыг нэмэгд??лнэ гэж ?здэг. ТУЗ-ийн оновчтой б?рэлдэх??нийг ??сгэхдээ олон талт байдлыг харгалзан ?зэж гиш??дийг тэдний давуу тал, ТУЗ-ийн ?р ашигт байдалд хэрхэн н?л??л?хийг харгалзан ?зсэний ?ндсэн дээр томилно.

  Компанийн Томилгоо ба Компанийн Засаглалын Хороо (“Хороо”) нь Бодлогын ?р д?нг жил б?р хянаж ?зэх шаардлагатай. Хороо нь ТУЗ-ийн б?тэц, хэмжээ, олон талт байдлыг хянаж шалгах ба ТУЗ-д оруулах ??рчл?лтийн талаар дэвш??лсэн саналд з?вл?мж ?гн?.

  4. Тусгай арга хэмжээ

  Хороо нь ТУЗ-ийн олон талт байдлыг дэмжихэд чиглэсэн тусгай арга хэмжээний талаар хэлэлцэж з?вшилц?н санал гарган ТУЗ-аар батлуулна. Эцсийн шийдвэрийг шалгуур ?з??лэлтээс ил?? давуу тал, ТУЗ-ийн ?р ашигт байдалд хэрхэн н?л??л?хийг харгалзан ?зсэний ?ндсэн дээр гаргана.

  5. Хянах, тайлагнах

  Хороо нь энэх?? Бодлогыг хянах, хэрэгж??лэх ба Бодлогын хэрэгжилтийг ТУЗ-д тогтмол хугацаанд тайлагнана.

  6. Бодлогыг хянах

  Хороо нь шаардлагатай ?ед энэх?? Бодлогыг хянах ба ТУЗ-д хийх шаардлагатай аливаа ??рчл?лтийн талаар санал гаргана.

  Баталсан: 2014 оны 3 сарын 18
  Засварласан: 2015 оны 11 сарын 10
  Засварласан: 2017 оны 11 сарын 8
  Хянасан: 2018 оны 11 сарын 8